Al een tiental jaar is Atos Origin als technische partner van het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Spelen belast met het ontwerp, de uitbouw en het beheer van de informatica-infrastructuur die het wereldwijde event moet ondersteunen. Voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen staat het team onder leiding van Michèle Hyron, die eind vorige jaar werd benoemd als chief integrator.
...

Al een tiental jaar is Atos Origin als technische partner van het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Spelen belast met het ontwerp, de uitbouw en het beheer van de informatica-infrastructuur die het wereldwijde event moet ondersteunen. Voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen staat het team onder leiding van Michèle Hyron, die eind vorige jaar werd benoemd als chief integrator. MICHELE HYRON: Ik sta in voor de coördinatie van het ontwerp, de ontwikkeling en de uitbouw van de it-applicaties, -systemen en -infrastructuur voor de Spelen. Ik moet ook de teams coördineren, zowel de interne teams van Atos Origin als die van de partners. Momenteel telt ons team 8 personen, maar tegen het begin van de Spelen zullen dat er ruim 3.000 zijn. Ik werkte al mee aan de Spelen van Salt Lake City, en was ook verantwoordelijk voor de integratie in Athene in 2004 en de operaties in Peking in 2008. Dankzij de overdracht van onze knowhow en ervaring kunnen we kosten besparen en de risico's verlagen. MICHELE HYRON: Atos levert in feite twee grote types van systemen. Enerzijds het Games Management System voor de voorbereiding en ondersteuning van de Spelen, met onder meer de accreditaties, het beheer van personen en teams, informatie over de atleten en de sites, enz. Anderzijds is er het Information Diffusion System voor het beheer van de resultaten en de verspreiding ervan aan de commentatoren. Dat systeem levert ook informatie over de wedstrijden. Beide systemen worden overgenomen van de Spelen in Athene en zullen worden aangepast aan de eigenheden van Londen. Atos zorgt ook voor de integratie van a tot z van de systemen voor de resultaten. MICHELE HYRON: Atos Origin heeft verschillende opdrachten. Ten eerste, de ontwikkeling van de eerder genoemde applicaties en de aanpassing ervan. Vervolgens, de integratie van applicaties en infrastructuur na uitvoerige tests. We zorgen ook voor de uitrol van de uitrusting op de verschillende sites en voor de exploitatie ervan. Ten slotte zijn we verantwoordelijk voor de ondersteuning in het kader van het Technology Operations Center of TOC. Atos zorgt ook voor de integratie van de systemen van andere technologiepartners. Sommige daarvan waren al aanwezig in Peking, zoals Omega voor de tijdopneming en de scores, andere zijn nieuw: BT voor de telecommunicatie, Acer voor de pc's, ter vervanging van Lenovo, en dan is er ook nog Nortel voor de netwerkuitrusting. Sommige partners moeten nog worden aangeduid. MICHELE HYRON: In 2009 gaan we werken aan de specificaties voor Londen en de architectuur en de teststrategie herzien. In 2010 zal het integratielab voor de simulatie van de competitieplaatsen worden opgebouwd en zullen we de applicaties voor iedere sport apart testen. Dit lab zou halverwege het jaar operationeel moeten zijn. De portaalsite voor vrijwilligers zal dan ook in productie gaan. In 2011 zullen de it-systemen worden getest op hun prestaties, stressbestendigheid en belasting, om hun robuustheid te evalueren. Tegelijk zal de uitrusting worden geïnstalleerd, zowel centraal als op de sites. En in juli zullen voor elke sport tests op ware grootte worden uitgevoerd. In 2012 zullen we de disaster recovery-voorzieningen testen en twee technische repetities houden, waarvan de tweede eind mei zal plaatsvinden met teams op elke site en een simulatie van de resultaten volgens verschillende scenario's. De openingsceremonie van de gewone Spelen zal plaatsvinden op 27 juli 1012 en die van de Paralympische Spelen op 29 augustus. MICHELE HYRON: Ik wil er voor alles op wijzen dat de Spelen nog nooit een technologisch uitstalraam waren. De betrouwbaarheid van de infrastructuur is het allerbelangrijkste. Hoewel het niet helemaal nieuw is, zal er deze keer nog meer rekening worden gehouden met milieuvriendelijkheid. Zo is er remote CIS, waarmee journalisten de wedstrijden van op afstand kunnen becommentariëren en ze zich dus niet hoeven te verplaatsen. Dankzij het draadloze info-systeem kunnen computers draadloos op het informatiesysteem worden aangesloten. Er worden ook nog andere mogelijkheden onderzocht, met name voor de vermindering van het energie- en papierverbruik. Een andere belangrijke pijler is de steeds snellere bekendmaking van de resultaten, toch een niet te onderschatten opdracht omdat de te verwerken volumes nog explosief toenemen, vooral het gebruik van video's. Ook de resultaten en de informatie over de atleten zullen we op een grotere variatie aan dragers verspreiden. Net zoals bij de Spelen in Peking zal de veiligheid een absolute prioriteit zijn. We gaan dus zowel op het niveau van de architectuur als van het algemene risicobeheer werken. Vooral ook omdat de Spelen altijd een aantrekkelijk doelwit zijn. MICHELE HYRON: Een paar cijfers: 10.000 Windows pc's, een duizendtal Windows- en Linux-servers, 4.000 printers en zo'n duizend netwerkuitrustingen, naast 2.500 terminals voor de weergave van de resultaten. Dat alles verspreid over zo'n zeventig sites. MICHELE HYRON: Eerst en vooral kan Atos met dit project concreet aantonen dat het in staat is om tijdig systemen, competenties en processen van een onberispelijke kwaliteit te leveren. Op de Spelen krijg je immers geen tweede kans. Daarnaast kunnen we hiermee de interne teams bij Atos motiveren. We hebben een intern vrijwilligersprogramma waarmee Atos-medewerkers zich kunnen opgeven voor de Spelen, een programma dat enorm veel succes kent. We nodigen ook heel wat klanten uit op de Spelen en die bezoeken dan het Technology Operations Center. MICHELE HYRON: Ik herhaal het: deadlines zijn allesbepalend. Bovendien moeten de systemen vanaf dag één perfect functioneren, ze zullen ook maar gedurende een zeer korte periode operationeel zijn. Het project loopt over vier jaar, maar de feitelijke exploitatieperiode is miniem. Bovendien hebben we maar zeer weinig tijd om de partners te managen - die partners kennen elkaar niet altijd en worden niet door Atos maar door het organisatiecomité geselecteerd. Het humanresourcesmanagement is ook heel apart, aangezien de teams geleidelijk aan groeien tussen 2009 en 2012. Op het ogenblik van de Spelen zullen er 400 medewerkers van Atos in Londen zitten. En we mogen ook de opleiding van de vrijwilligers niet vergeten, voornamelijk via e-learningtechnieken. Marc Husquinet