Van de 36 ingediende projecten kwamen immers een negentiental uit Vlaanderen (lokaal en gewest), een elftal uit de federale overheid en amper een vijftal uit Wallonië. Op zijn zachtst een bevreemdend verschil in het aantal deelnemende projecten, dat helemaal niet kan worden verklaard door de vermeende kans op 'winnen', zoals elk jaar toch weer blijkt. Bij deze dus eens te meer een oproep aan alle overheidsinstellingen in alle delen van het land om hun beste verwezenlijkingen in te zenden voor de editie 2017.
...

Van de 36 ingediende projecten kwamen immers een negentiental uit Vlaanderen (lokaal en gewest), een elftal uit de federale overheid en amper een vijftal uit Wallonië. Op zijn zachtst een bevreemdend verschil in het aantal deelnemende projecten, dat helemaal niet kan worden verklaard door de vermeende kans op 'winnen', zoals elk jaar toch weer blijkt. Bij deze dus eens te meer een oproep aan alle overheidsinstellingen in alle delen van het land om hun beste verwezenlijkingen in te zenden voor de editie 2017. Ondertussen bewijst de editie 2016 dat de inspanningen van de voorbije jaren hun vruchten afwerpen, want nogal wat inzendingen bouwden voort op verwezenlijkingen van voorgaande projecten. Dat betreft zowel nieuwe, meer uitgebreide versies van die projecten, als het aanwenden van eerder uitgebouwde technologieën en/of datasets, vaak voor betere beleidsondersteuning. En zelfs als projecten lijken overgedaan te worden (loketten, steeds weer loketten), wordt benadrukt dat het geleverde werk door heel wat meer 'klanten' dan de oorspronkelijke opdrachtgever wordt aangewend. Kortom, ondanks de besparingen blijft het interessant levendig in de Belgische e-gov brouwerij. In de jury zetelden dit jaar Erwin De Pue (Dienst Administratieve Vereenvoudiging), Jeanne Schreurs (UHasselt), Joep Crompvoets (KULeuven), Carlos De Backer (UAntwerpen), Joris Voets (UGent), Dirk Deschoolmeester (Vlerick Business School) en Guy Kindermans (voor Data News). G-CLOUD IAAS & PAAS, OPENBARE INSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID & FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN Een project als de 'G-Cloud' laat zich meteen gelden als de (Engelse) spreekwoordelijke '800 pond gorilla' onder de inzendingen : een project van zo'n omvang en impact, dat u er niet naast kan kijken. Wat evenwel niet verhinderde dat er stevig werd gediscussieerd in de jury. Uiteindelijk primeerde unaniem de vanzelfsprekendheid van de noodzaak van een dergelijke aanpak, gekoppeld aan de verwachte (en gerealiseerde) kostenbesparingen en flexibiliteit voor overheidsdiensten. De G-Cloud bouwt verder op de inspanningen in voorgaande jaren om ict-infrastructuur te delen, met in 2016 een daling van 12 % in de kostprijs voor virtuele servers en van 40 % voor opslag. Bovendien voorziet de 'hybride' G-Cloud ook in de mogelijkheid om, waar wenselijk, gebruik te maken van de 'publieke' cloud. Ook technologisch weet de G-Cloud van wanten, met een nadruk op open source technologieën als OpenShift, Kubernetes, Docker (containers) en OpenStack (VM as a service). Gecombineerd met een Dev-Ops-aanpak, biedt dit mogelijkheden voor een snellere ontwikkeling en uitrol van toepassingen, gekoppeld aan minder supportpersoneel (door onder meer een grotere automatisering en schaalvoordelen). Een PAAS-aanbod van Microsoft, IBM en Oracle technologie is gepland. Vanzelfsprekend is de G-Cloud verre van een afgerond project, met vandaag in eerste instantie gebruikers in de sociale zekerheid als het eHealth platform, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Federale pensioensdienst. Mits verdergaande samenwerking tussen overheidsdiensten vormt het een infrastructuur en platform waar blijvend voordeel uit kan worden gepuurd. • KLIP DIGITAAL - AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN • BE BADGES - SELOR MY COACH, VDAB VDAB's 'My Coach' maakt deel uit van het 'Vick'-platform dat zich specifiek (maar niet uitsluitend) op jongeren richt met basisinformatie over de arbeidsmarkt - digitaal en op hun eigen tempo. De app is beschikbaar 24/7 en functioneert als een coach die "stimuleert om steeds je grenzen te verleggen." Daarbij werd bijzondere aandacht besteed om deze app te laten aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep, in casu de jongeren, door zich aan te bieden op hun onafscheidelijke smartphone of tablet. Na het openen van de app "ben je met enkele tikken op je scherm al aan de slag," klinkt het. Dat werd overigens concreet getoetst aan een jongerenpanel, met continue feedback tijdens de ontwikkeling ! • KLIP DIGITAAL - AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN • "CHECK JE HUIS"-TOOL - STAD GENT KLIP DIGITAAL, AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN Als uitbreiding van KLIP (2007) voorziet KLIP Digitaal in een uniforme digitale input van informatie door kabel- en leidingbeheerders, en een snellere/eenvoudiger verspreiding van die info naar de gebruikers als aannemers en studiebureaus. En de rendabiliteit van KLIP Digitaal liegt er niet om, als hiermee schade (en bijhorende herstellingskosten) aan de nutsinfrastructuur kan worden vermeden. Of bijkomende verliezen door ontploffingen, brand, overstromingen, of door inkomstenverlies van bedrijven. Alles wat helpt om de duizenden incidenten per jaar in aantal te verminderen, levert significante besparingen op. • THUISLOKET - STAD KORTRIJK • G-CLOUD IAAS & PAAS - OPENBARE INSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID & FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN BE BADGES - SELOR De 'Be Badges' van selectiebureau Selor vormen een 'vertaling' van de Mozilla 'open badges'-standaard in een open overheidsinformatieplatform, waar zowel 'issuers' (ze toetsen een specifieke kennis of vaardigheid), 'earners' (personen met die kennis of vaardigheid) en 'displayers' (die gebruik maken van die informatie) elkaar vinden. Het platform wordt iteratief ontwikkeld, waarbij de projectverantwoordelijke lid is van de Badge Alliance (de 2.0 specificaties). Voorts werd een link gelegd met het Europese ESCO-project (rond 'skills' etc.). • INTERCULTURELE BEMIDDELING OP AFSTAND - RIZIV & FOD VOLKSGEZONDHEID VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU • EUROPEAN LOCATION FRAMEWORK - NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT SCILLUS, CONSEIL RÉGIONAL DE LA FORMATION Scillus werd ontwikkeld als een 'human resources'-tool voor gebruik door lokale en provinciale overheden, waarbij samenwerking bijzonder hoog in het vaandel staat geschreven. Niet alleen werd bij de ontwikkeling een brede studie (tot in Quebec) uitgevoerd, er werd tevens de medewerking van opleidingsorganisaties (zoals FOREM) gezocht. Het resultaat was duidelijk een schot in de roos, want het initiële doel - 50 gebruikers tegen eind 2015 - werd toen al ruim overschreden (106 gebruikers), met vandaag niet minder dan 202 gebruikers ! • INFORMATICASYSTEEM INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT - AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN • EUROPEAN LOCATION FRAMEWORK - NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT STAD.GENT ALS LINKED OPEN DATA, STAD GENT Hoewel 'open data' als een hoeksteen voor een modern 'e-Gov' beleid wordt gezien, was in heel wat projecten dit jaar hiervoor geen plaats (wegens het gebruik van persoonlijke of gevoelige informatie). Niet zo bij open data pionier Gent, dat de informatie voor de nieuwe website stad.gent nu ook radicaal als linked open data beschikbaar stelt. En dat zowel voor intern gebruik, als voor gebruik door derden in apps of multikanaalscommunicatie. • MAXIMALE DIGITALE DIENST-VERLENING - STAD BRUGGE • GÉOPORTAIL DE LA WALLONIE - SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Guy Kindermans