Met uw aanstelling aan het hoofd van het financiële en it-departement van Brussels Airport was er sprake van een brede strategiewijziging.
...

Met uw aanstelling aan het hoofd van het financiële en it-departement van Brussels Airport was er sprake van een brede strategiewijziging. Arnaud Feist: Toen ik in oktober 2005 de functies van chief financial officer en van ict-directeur aanvaardde, was de privatisering pas afgerond. Het bedrijf SwITch was toen verantwoordelijk voor het it-beheer van de luchthaven. Het had echter nog andere ambities, zoals samenwerken met klanten buiten de luchthaven en internationaal gaan. De eerste zes maanden van mijn mandaat hebben we de bedrijfsstrategie een nieuwe invulling gegeven, ook op het vlak van it. Er werd besloten it opnieuw binnen Brussels Airport Company te integreren en de teams aan te passen aan de nieuwe behoeften. In outsourcing zagen we geen meerwaarde en evenmin besparingsmogelijkheden, met uitzondering van wat al extern gebeurde. We beschikken hier immers over erg bekwame en performante it-teams. SwITch had een centrale database geïmplementeerd die alle gebruikers van de luchthaven dagelijks raadplegen en van informatie voorzien. Het heeft ons heel wat tijd gekost om de strategische herpositionering van it uit te leggen aan alle teams en de it op een lijn te brengen met de business. Dus geen outsourcing in Brussels Airport? Arnaud Feist: Ondanks het feit dat we de it opnieuw intern beheren, blijven we bepaalde activiteiten uitbesteden. Zo is de helpdesk al enkele jaren toevertrouwd aan een externe partner en wordt het onderhoud van de vluchtinformatieschermen eveneens uitbesteed, net als het beheer van onze gsm's. Die outsourcingoplossingen werken vlekkeloos. Maar ik geef toe dat die activiteiten niet tot onze kerntaken behoren. Omdat die kerntaken zo specifiek en cruciaal zijn voor de goede werking van de luchthavenoperaties, hebben we er de voorkeur aan gegeven ze weer in huis te halen. Wat waren de afgelopen jaren de belangrijkste it-veranderingen? Arnaud Feist: Om het serverpark te optimaliseren hebben we in 2004 gekozen voor nieuwe servers die werken met Citrix. De clients zijn pc's of thin clients. De voorbije twee jaar hebben we onze applicatieportefeuille aanzienlijk gerationaliseerd. We hebben de bijna 150 toepassingen teruggebracht tot een vijftigtal, zonder beduidende gevolgen voor de gebruikers. Dat maakt het beheer en het onderhoud van onze applicaties veel eenvoudiger en zo kunnen we een performante it-omgeving aanbieden tegen de beste kostprijs. We hebben er bovendien voor gekozen Microsoft Dynamics te implementeren waarvan bepaalde modules als facturering, boekhouding en procurement in september zijn opgestart. Microsoft is nu onze bevoorrechte leverancier voor de backoffice. Onze collega's in Sydney hebben gekozen voor Oracle Financials en die van Kopenhagen voor SAP maar wij hadden erg specifieke behoeften. De lopende implementatie van Microsoft SharePoint in het kader van ons ASK -programma (Airport Shared Knowledge) is een ander groot project. Die twee projecten omvatten een belangrijk luik change management in die zin dat heel wat nieuwe processen worden geïmplementeerd verspreid over verschillende departementen. Zo hebben we bv. besloten de hele procurementprocedure zelf uit te voeren, van de bestelbon tot de factuur, met inbegrip van het scannen van al onze facturen. In het verlengde van dat ASK-project hebben we besloten het aantal papieren documenten aanzienlijk te verminderen en alle documenten die regelmatig worden geraadpleegd te scannen. Voor we daarmee begonnen, hebben we aan het personeel gevraagd een schifting uit te voeren en enkel die documenten te behouden die nuttig kunnen zijn. Er werd vooraf dus heel wat werk verzet, ook op het vlak van opleidingen. Hierdoor konden we het aantal in te scannen documenten gevoelig verkleinen. Het ASK-project impliceert trouwens een drastische wijziging van de manier van werken en de informatie-uitwisseling. Voortaan worden alle documenten gedeeld die niet vertrouwelijk zijn. Vroeger werden alle documenten als vertrouwelijk beschouwd, behalve diegene die gedeeld werden. We hebben tevens het volledige procurementproces geautomatiseerd. Die manier van samenwerken wordt nog geïntensiveerd door de verhuis die op stapel staat en de hergroepering van het voltallige personeel in landschapskantoren in de Satellite. We zijn momenteel halfweg het project dat van iedereen een extra inspanning vergt. De it gebruikt momenteel Sharepoint, net als verschillende andere departementen en net als het directiecomité. Een belangrijk project voor 2009 is de vervanging in maart van de aankondigingsborden in de vertrekhal. Het nieuwe systeem combineert lcd-schermen met de logo's van de luchtvaartmaatschappijen en de good old split-flap-systemen met hun karakteristieke geklepper. Het is uiteraard veeleer een symbolisch project dan een echte it-klus. En wat met de netwerkinfrastructuur? Arnaud Feist: We voeren momenteel een netwerkupgrade uit om op desktopniveau 100 Mbit/s te kunnen aanbieden tegenover 10 Mbit/s vroeger. De backboneserver zal dan een snelheid van 1 Gbit/s halen en de backbone zelf 10 Gbit/s. Dat is belangrijk want onze toepassingen gebruiken steeds meer bandbreedte. De website kreeg eveneens een opfrisbeurt. Arnaud Feist: We hebben twee jaar geleden inderdaad een nieuwe website gelanceerd met een aangepast content management systeem. Het succes van de site heeft onze verwachtingen ruim overtroffen. Na de upgrade van de servers deze zomer kunnen we zelfs de pieken opvangen in crisisperiodes. Het is dan ook een cruciaal communicatie-instrument wanneer er zich problemen voordoen en die kunnen heel divers zijn. Zijn er nog andere infrastructuurontwikkelingen gepland? Arnaud Feist: We denken momenteel aan een verhoging van de capaciteit van ons Citrix-platform in functie van het telewerk en naarmate telewerken gemeengoed wordt. In de loop van 2009 zullen we bovendien overstappen naar Office 2007 en Exchange 2007. Daarnaast hebben we het it-systeem voor de bagageafhandeling verbeterd. Heeft Brussels Airport zijn strategie gewijzigd wat betreft technologie en softwarepakketten? Arnaud Feist: In het verleden had Brussels Airport de reputatie een voorloper te zijn maar in 2006 hebben we besloten vooral gebruik te maken van beproefde technologieën. We blijven echter met nieuwe technologieën werken. Denk bv. aan de mogelijkheid om het inchecken te voltooien via gsm. We kijken momenteel ook naar technologieën als rfid en biometrie. Beslissingen daaromtrent moeten nog volgen. Bovendien wisselen we informatie uit met andere luchthavens. Dat deden we al voor onze erp-implementatie, ook al was onze keuze verschillend. Wat de strategische keuzes betreft, hebben we voor de backoffice voor Microsoft gekozen terwijl het operationele deel grotendeels draait op toepassingen die we intern hebben ontwikkeld en die aangepast zijn aan onze specifieke behoeften. U bent eigenlijk geen it'er van opleiding. Levert dat problemen op bij het leiden van het it-departement? Arnaud Feist: Ik ben inderdaad geen it'er maar een handelsingenieur van Solvay en ik leid zowel het it-departement als het financiële. Het komt er als it-directeur vooral op aan de juiste vragen te stellen, de link te leggen tussen de business en de it en een goed zicht te hebben op de activiteiten van de onderneming. Een ander belangrijk aspect is het projectbeheer. Bovendien word ik goed omringd door 4 it-verantwoordelijken die over uitgesproken it-vaardigheden beschikken en met wie ik erg nauw samenwerk. Ik moedig alle informatici aan ideeën aan te leveren die de business kunnen verbeteren en voorstellen te doen die vervolgens besproken worden met de gebruikers. Hoe groot is uw it-departement? Arnaud Feist: We werken momenteel met 70 it'ers.. Dat zijn er natuurlijk een pak minder dan de 130 van voor ik hier begon maar je moet in het achterhoofd houden dat we onze vaardigheden hebben geher-oriënteerd met het oog op een redelijk evenwichtige balans tussen ontwikkeling en uitbating. Dankzij onze tegelijk erg aantrekkelijke, dynamische en gediversifieerde omgeving ondervinden we trouwens geen moeilijkheden om nieuwe informatici aan te werven. Bovendien zien de informatici meteen de vruchten van hun arbeid in de praktijk. En het moet gezegd, op de luchthaven gebeurt er altijd wel iets. En uw it-budget? Arnaud Feist: We hebben wat dat betreft niet echt restricties. Het is vooral belangrijk een goed beeld te hebben van de meerwaarde die de investeringen het bedrijf zullen opleveren. We moeten ons hoofdzakelijk focussen op die toegevoegde waarde. Marc Husquinet