Op 9 april laatstleden vond een overlegvergadering plaats over Win, een Waalse dochter van Belgacom. De bedoeling was een balans op te maken van 2007 en na te gaan of de gebreken die werden vastgesteld in 2005 en 2006 verholpen werden. Dat lijkt niet het geval te zijn. Marie-Dominique Simonet: "Al twee jaar lang zijn we, samen met de administratie belast met het dossier, van mening dat de engagementen die door Belgacom werden aangegaan minstens voor een deel niet correct werden vervuld, vooral op het vlak van de kmo's - doelstelling nummer één van dit dienstencontract." Vertaling in cijfers: het rapport van het overlegcomité 2007 stelde vast dat "Win in december 2006 248 kmo-klanten telde." Dat is veel en veel minder dan de beoogde 4.000 kmo's. "Daarom oefenen wij druk uit op onze partner. Die moet meer middelen toekennen aan Win om te voldoen aan dit dienstencontract. Aangezien wij ontevreden waren hebben wij een eerste PV van gebrek aan baten moeten opstellen en uiteindelijk de bankgarantie in beslag moeten nemen. Na de laatste overlegvergadering wachten wij op de aanbevelingen van het MET ( Ministerie van Uitrusting en Vervoer nvdr.) om een voorstel te doen aan de Waalse regering."
...

Op 9 april laatstleden vond een overlegvergadering plaats over Win, een Waalse dochter van Belgacom. De bedoeling was een balans op te maken van 2007 en na te gaan of de gebreken die werden vastgesteld in 2005 en 2006 verholpen werden. Dat lijkt niet het geval te zijn. Marie-Dominique Simonet: "Al twee jaar lang zijn we, samen met de administratie belast met het dossier, van mening dat de engagementen die door Belgacom werden aangegaan minstens voor een deel niet correct werden vervuld, vooral op het vlak van de kmo's - doelstelling nummer één van dit dienstencontract." Vertaling in cijfers: het rapport van het overlegcomité 2007 stelde vast dat "Win in december 2006 248 kmo-klanten telde." Dat is veel en veel minder dan de beoogde 4.000 kmo's. "Daarom oefenen wij druk uit op onze partner. Die moet meer middelen toekennen aan Win om te voldoen aan dit dienstencontract. Aangezien wij ontevreden waren hebben wij een eerste PV van gebrek aan baten moeten opstellen en uiteindelijk de bankgarantie in beslag moeten nemen. Na de laatste overlegvergadering wachten wij op de aanbevelingen van het MET ( Ministerie van Uitrusting en Vervoer nvdr.) om een voorstel te doen aan de Waalse regering." Die aanbevelingen zullen waarschijnlijk leiden tot een nieuw PV van gebrek aan baten en mogelijk tot een totale breuk met de operator, zeker als geen nieuwe bankgarantie ter waarde van de eerste (3,7 miljoen euro) wordt verstrekt zoals voorzien in het contract. "Nu moet Belgacom de sleutelvraag beantwoorden: is het bedrijf wel of niet de juiste partner voor het Gewest? Kan het zijn eigen concurrentie - het heeft Telindus overgenomen, dat op dezelfde terreinen actief is als Win - organiseren in het Waals Gewest?", vraag Marie-Dominique Simonet zich af. Het bedrijf zou bereid zijn om een nieuwe overnemer voor te stellen en de namen van KPB, Syntigo, Tecteo of nog Pierre Rion zijn al gevallen. "Onze huidige positie bestaat erin de deur open te laten op voorwaarde dat de eventuele ondernemer de garanties kan leveren die we op dit ogenblik niet krijgen van Belgacom. In ieder geval en bij een eventuele overname van het dienstencontract, zal hij moeten worden goedgekeurd door de Waalse regering." Het hele verhaal blijft dus aanslepen: "Het enige wat momenteel officieel is, is de administratieve procedure die maar blijft duren, en bij elk vastgesteld gebrek wordt het Win-dossier weer een beetje dikker. En voor alle duidelijkheid: het is niet de kwaliteit van Win die wordt aangeklaagd. Het gaat om een uiterst degelijke tool met een competent team. Het probleem is dat de aandeelhouder niet de nodige bijkomende middelen vrijmaakt om te voldoen aan de verplichtingen waartoe hij zich heeft verbonden toen hij in 1998 het dienstencontract ondertekende. Wij hebben het volste vertrouwen in het professionalisme van Win, maar we stellen vast dat de voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur van Win ontslag heeft genomen, precies omdat Belgacom, door zijn gedrag ten opzichte van zijn filiaal, de ontwikkeling ervan belemmerde." Het Win-dossier mag dan een beleidsprioriteit zijn voor de Minister, het is niet de bedoeling dat het de aandacht afleidt van de algemene strategie inzake nieuwe technologieën. Die berust op vier pijlers: dynamisering, toegankelijkheid, promotie, en onderzoek en innovatie. Hoewel het dossier van de kabeloperatoren niet rechtstreeks onder de bevoegdheid van Marie-Dominique Simonet valt, heeft zij wel "aanzienlijke inspanningen" geleverd om ervoor te zorgen dat de consolidatie ooit werkelijkheid wordt. "België vormt een uitzondering in het Europese landschap. In tegenstelling tot landen als Frankrijk of Duitsland, heeft het niet alleen een historisch telefoonnet maar ook een tweede kabelnetwerk in de meeste huizen. Dankzij de doorbraak van ip kan dat laatste dezelfde diensten aanbieden. Op dit ogenblik bestaat in het Waals Gewest een enkele operator met een "triple-play"-aanbod (telefonie, internet en televisie)." In het kader van de dynamisering moeten we ook het door Sofico beheerde glasvezelnetwerk vermelden. Dat werd aanvankelijk geïnstalleerd langs autosnelwegen en uitgebreid met vertakkingen naar industriegebieden en bepaalde stedelijke gebieden. Om het maximaal te benutten wil het Waals Gewest op deze glasvezelinfrastructuur een Franstalig intranet ontwikkelen. Vandaag zijn alle universiteiten van het Waals Gewest erop terug te vinden, net als de hogescholen, en via een partnership met Belnet, ook het volledige netwerk voor onderzoek en onderwijs. Alle instellingen kunnen zich hierop aansluiten tegen onklopbare prijzen. Op het intranet vinden we daarnaast ook meer en meer gezondheidszorginstellingen en alle administraties en kabinetten van het Waals Gewest, naast de instellingen van de Duitse Gemeenschap. En het kabinet van de minister is tevreden over "het zeer goede werk" van Belgacom inzake adsl voor privé-gebruik, met een penetratiegraad van 98 %. Promotie is een van de voornaamste opdrachten van het Agence Wallonne de Télécommunications, waarvan het beheercontract werd verlengd met vijf jaar, zowel voor de residentiële markt als voor zko's en kmo's. "Dankzij de statistische enquêtes van het AWT kunnen wij onze acties beter richten op de kwetsbare groepen, die onze voornaamste prioriteit vormen. Het AWT gaat bovendien in samenwerking met Easi Wal zorgen voor een heruitgave op hybride dvd van de educatieve cd-rom "Premiers pas dans les TIC", waarvan de eerste versie werd verspreid op 50.000 exemplaren." Wat de kmo's betreft, werkt het AWT samen met de sectorverenigingen om te zorgen voor de promotie van informatie- en communicatietechnologie, via sessies die worden georganiseerd voor specifieke vakgebieden zoals de horeca of de bouwsector. De laatste belangrijke pijler betreft onderzoek en innovatie. Eerst en vooral met het programma Whist, waarvoor een budget van 15 miljoen euro werd uitgetrokken. Het gaat om onderzoeksprojecten die worden geleid door de universiteiten met telkens een industriële sponsor, in zeer specifieke sectoren zoals beveiliging of cryptografie. Promimage (4 miljoen euro in 2007) is gericht op de financiering van de uitwerking of het originele en vernieuwende gebruik van nieuwe digitale tools of procédés, in het kader van audiovisuele of multimediale producties of proefprojecten. In 2007 zagen een vijftiental realisaties het licht (langspeel- en kortfilms, documentaires, videogames), met titels zoals 'Eve ou l'éternel malentendu' (Shining Project), 'Les Diables du Texas' (Wat Productions), 'Par les fenêtres' (Digit Anima), 'Le pays où l'on n'arrive jamais' (Tarantula) of nog 'l'Aventure souterraine' (Eureka Conseils). Andere belangrijke pool bij het AWT: e-learning. Vorig jaar lanceerde Marie-Dominique Simonet de e-learningkoepel van het AWT, met een budget van 530.000 euro. Bedoeling is alle e-learningspelers in het Waals Gewest te verenigen. Met het oog daarop werd een technisch comité van zo'n veertig personen bij elkaar gebracht, uit alle milieus, om de behoeften terzake te definiëren en richtlijnen voor te stellen aan de regering. Het AWT beschikt ook over een catalogus met e-learningopleidingen. Jean-Luc Manise