Om wat orde te scheppen in deze vage materie, heeft de Waalse Unie van Steden en Gemeenten (UVCW) een memorandum opgesteld voor de nieuwe regering.
...

Om wat orde te scheppen in deze vage materie, heeft de Waalse Unie van Steden en Gemeenten (UVCW) een memorandum opgesteld voor de nieuwe regering. Een paar uittreksels; 'De huidige situatie van de Waalse gemeenten inzake informatisering is bijzonder moeilijk. De intern beschikbare middelen zijn beperkt. [...] De UVCW wenst een krachtig signaal te sturen naar het gewest opdat het tijdens de volgende gewestelijke legislatuur ambitieuze maatregelen zou treffen om het technologische niveau te verhogen van de gemeenten, die prioritair werk zullen moeten maken van in huis halen van it-expertise voor de gemeentelijke administraties, dit via rekruteringen en opleidingen." Daarbij stelt de Unie meerdere pistes voor: - hulp van het Gewest voor de aanwerving van opgeleide informatici (eventueel via één enkele rekrutering voor meerdere kleine gemeenten); - initiatieven om het beroep van gemeentelijk informaticus aantrekkelijker te maken; - ruchtbaarheid geven aan specifiek voor gemeenten bedoelde informaticaopleidingen, die "toegankelijker zijn, doordat de gemeenten ook gebruik kunnen van opleidingscheques van Forem"; - de verspreiding van praktische didactische gidsen die de voornaamste aspecten en belangen van gemeentelijke informatica toelichten. "Slechts een minderheid van gemeenten beschikt vandaag over een informaticus. De meeste gemeenten hebben één iemand die zich ook nog over it buigt, en vaak niet over de vereiste technische competenties beschikt", zegt Edouard Vercruysse, hoofd van de cel e-gemeenten van de UVCW. "Dat betekent dat ze altijd opnieuw een beroep moeten doen op een leverancier, soms voor banale taken zoals de updates van een antivirusprogramma of de vervanging van een printer. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van vrij eenvoudige tools, zoals een e-loket. Bij gebrek aan competent intern personeel, moet er een beroep worden gedaan op een externe dienstverlener, die vaak andere belangen heeft dan de gemeente. Het is hoog tijd dat hier verandering in komt." Hij benadrukt voorts dat het probleem niet beperkt is tot het niveau van de gemeenten: "De beslissingen rond e-government staan niet los van elkaar. Ze moeten deel uitmaken van een geïntegreerde keten. Elk beleidsniveau moet zijn it-expertise kunnen versterken. De UVCW is van oordeel dat er een aanzienlijke inspanning moet worden geleverd op dat vlak. Het Waals Gewest moet zijn eigen it-kennis en -kunde versterken. De breuk met GIEI [de it-partner van het gewest] is een uitgelezen kans, maar het gewest mag zijn it-strategie niet te snel opnieuw aan een externe partner toevertrouwen. Wellicht is de tijd rijp om zelf informatici in dienst te nemen." Bij gebrek aan een statuut en loonschalen, is het voor openbare instellingen vaak moeilijk om informatici te motiveren, aan te trekken en vast te houden. Denis Cornet, adjunct-commissaris voor e-government bij EasiWal: "De administratie schiet tekort door een gebrek aan extralegale voordelen en het lage vergoedingsniveau." Als pluspunten worden naar voren geschoven: "de diversiteit van de opdrachten, de stabiliteit van projecten en tewerkstelling, en het evenwicht tussen werk en gezin". Als wonen en werken op een redelijke afstand van elkaar gebeuren, maakt dat al een heel verschil. Maar, merkt Edouard Vercruysse op, "soms hebben we de indruk dat mensen een baan bij de overheid als een soort loopbaanonderbreking beschouwen, als een paar jaartjes om op adem te komen alvorens weer naar de privésector te trekken." De gemeenten luiden dezelfde klok: "Een billijke vergoeding van onze informatici hebben we niet echt in de hand", zegt Cédric Tumelaire, de schepen belast met de informatisering in Waterloo. "We moeten onze trukendoos opentrekken om het personeel competent en gemotiveerd te houden. Ik probeer bijvoorbeeld het werk van onze informaticus te valoriseren en nieuwe projecten met hem uit te dokteren, zoals onze virtuele agent Watson, een web tv, enz. Zo blijft hij mee met de nieuwste technologieën binnen de administratie. Een andere piste: het delen van personeel en middelen tussen gemeente en OCMW. We kunnen synergieën vinden en waarschijnlijk samenwerken rond verschillende it-projecten; een dynamiek tot stand brengen om informatie uit te wisselen en te delen via ontmoetingen met andere administraties en privépartners. Altijd met de bedoeling onze mensen gemotiveerd en geïnteresseerd te houden." Brigitte Doucet