Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Herman De Prins kwam iets meer dan een jaar geleden aan het hoofd van de informatica van UCB te staan en is van plan de grote projecten voor de consolidatie en verbetering van de flexibiliteit van de it voort te zetten, terwijl nieuwe strategieën worden uitgestippeld op het vlak van outsourcing, cloud en sociale media.

Welke grote projecten liepen er sinds uw komst als cio in oktober 2009?

HERMAN DE PRINS: Eerst wil ik verduidelijken dat UCB zich nog steeds volop aan het omvormen is naar een biofarmabedrijf, waardoor er afstand gedaan wordt van historische activiteiten op het vlak van chemie en film. Deze omvorming heeft gevolgen voor it omdat de informatica nog rekening moet houden met bepaalde desinvesteringen en overnames.

In deze context zetten we de consolidatieprojecten voort die enkele jaren geleden van start gingen. Flexibiliteit is immers een belangrijk element, niet alleen voor UCB, maar voor alle bedrijven in het algemeen. Deze flexibiliteit heeft enerzijds betrekking op de infrastructuur in de ruime zin, of het nu gaat om hardware of applicaties, en op de partners op het vlak van outsourcing, offshoring, enz. Anderzijds moeten we capabilities bieden die onze flexibiliteit kunnen verbeteren, meer bepaald samenwerkingstools, tools om SAP op peil te brengen, of cro-applicaties [contract research organisations, privéondernemingen die de preklinische onderzoeksstudies en/of klinische tests beheren, nvdr].

Deze flexibiliteit is precies wat cloud beweert aan te bieden. Hoe ver staat u daar al mee?

HERMAN DE PRINS: Cloud is vandaag een hype en komt voor in verschillende vormen. Het belangrijkste element hier is volgens mij private cloud met zijn visualisatie- en consolidatieaspecten. Zo is momenteel de helft van ons serverpark gevirtualiseerd, terwijl de consolidatie van de datacenters ook nog op de agenda staat. Software-as-a-Service wordt eveneens onderzocht, maar in mindere mate. Zo gebruiken we bijvoorbeeld Salesforce.com. Het SaaS-model zal ongetwijfeld doordringen in alle domeinen waar de beroepsprocessen niet specifiek zijn, bijvoorbeeld het beheer van de klinische tests.

Daarom zou cloud in sommige delen van de organisatie, zoals research, een interessante oplossing kunnen vormen voor sommige beperkte projecten om over gerichte capaciteiten te beschikken. Maar we denken niet dat onze datacenters zich binnen de 2 volgende jaren in cloud zullen bevinden.

Ik zeg erbij dat we meer bepaald hebben uitgekeken naar een e-mail cloudoplossing, die we ook hebben geïmplementeerd, maar we hebben het contract stopgezet omdat deze oplossing niet de gewenste flexibiliteit bood, vooral wat betreft de integratie met andere samenwerkingstools. En we hebben het dan niet over aspecten als veiligheid, privacy en compliance. De eerste stap zal dan ook privécloud zijn.

Onze datacenters zijn al in grote mate geconsolideerd, met België als belangrijkste site.

Welke grote projecten lopen er momenteel?

HERMAN DE PRINS: Het belangrijkste project, naast consolidatie en virtualisatie, heeft betrekking op SAP en de implementatie van een globale SAP, vooral na de doorgevoerde overnames. Een project dat zich nog over de komende 2 jaar zal uitspreiden.

De vernieuwing van de user experience vraagt ook veel energie en heeft betrekking op SharePoint 2010, Windows 7, Office 2010, de tools voor unified communication en mobiliteit. Sommige projecten zijn al van start gegaan, andere staan nog in de startblokken. Dit zal implicaties hebben voor de hardware, vooral in de ruimere keuze van mobiele toestellen. Zeer binnenkort zullen we een duidelijk beleid op dit vlak hebben. En op termijn zal deze keuze ook laptops en desktops betreffen. Tegelijk wordt rekening gehouden met de veiligheids- en complianceproblemen die hierbij komen kijken, want de waarde van ons bedrijf schuilt in ip, intellectual property. Daarom moeten we de applicaties virtualiseren.

In de praktijk zal het in eerste instantie mogelijk zijn om bijvoorbeeld de iPad of een Android – smartphone te gebruiken voor bedrijfse-mail. En later zullen bepaalde types gebruikers, zoals het salesteam, zelf hun eigen pc kunnen kopen. Want over 3 tot 5 jaar bestaat de kans dat UCB geen pc’s meer zal kopen.

Welke grote projecten zijn er de komende jaren gepland?

HERMAN DE PRINS: De ontplooiing van een centrale SAP voor de zowat 3.000 gebruikers zal nog zo’n 2 jaar in beslag nemen. De consolidatie van de backoffice-infrastructuur wordt voortgezet, met stroomlijning van de platformen, terwijl zoals gezegd de user experience verbeterd zal worden op klantniveau, met name door de ontplooiing van de sociale media.

Daarnaast zullen er verschillende functionele projecten gelanceerd worden, meer bepaald in de vernieuwing rond health it. Tot slot gaan we global sourcing invoeren.

Nu we het daarover hebben, welk standpunt neemt UCB in tegenover outsourcing, offshoring, e.d.?

HERMAN DE PRINS: We gebruiken liever de term global sourcing of multi-sourcing. In deze context moeten offshore, outsourcing en internalisering een plaats krijgen. Momenteel doen we een beetje van alles. Nu is het belangrijk dat we deze strategie uitstippelen. We merken reeds dat er wordt afgestapt van grote outsourcingsprojecten die te duur en onvoldoende flexibel zijn. We neigen meer naar selectieve sourcing, terwijl we het globale aspect niet uit het oog verliezen.

We gaan ook analyseren wat er intern moet blijven, en wat we gaan uitbesteden. De beslissing zou in de zomer van 2011 moeten vallen.

Is de digitalisering van it een fenomeen waar u rekening mee houdt, met de komst van de iPad, Gmail, enz.?

HERMAN DE PRINS: Eerst wil ik verduidelijken dat de digitalisering van it niet nieuw is. Nemen we het voorbeeld van de pc in het begin van de jaren ’80: zijn succes is niet afkomstig van it. Evenzo is lan in de jaren ’90 ontstaan uit de business, voordat ze werd gestructureerd door it. Bij de digitalisering van it denken we te vaak dat dit ons helemaal niet aanbelangt. Maar nu met de iPad – ik heb er ook al een! – moet je je afvragen hoe je dit gaat integreren. Hetzelfde geldt voor de sociale media, die we intern gaan ontwikkelen. Temeer omdat de moderne werknemers deze situatie niet langer aanvaarden. Trouwens, om terug te komen bij mijn voorbeeld: 30% van mijn activiteit gaat niet via de systemen van UCB.

Hoe zullen uw teams evolueren?

HERMAN DE PRINS: We hebben zowat 300 interne en meer dan 300 externe informatici onder contract. Dit evenwicht moet gehandhaafd worden. We zoeken trouwens nog altijd een dertigtal informatici in alle domeinen: ontwikkelaars, projectleiders, enz. met scherpe zin voor leiderschap, communicatie, relaties. Het is immers duidelijk dat we niet meer intern programmeren.

Hoe zit het met uw budgetten?

HERMAN DE PRINS: Algemeen genomen nemen de uitgaven lichtjes af. Maar dit moet in zijn context geplaatst worden: namelijk de omvorming van UCB naar een meer gefocust bedrijf. Bovendien bieden de nieuwe it-technologieën kansen om de kosten te verlagen. Momenteel doen we maar weinig aan benchmarking, omdat vergelijkingen moeilijk te maken zijn, maar wat we willen doen is onszelf meer vergelijken om beter te kunnen laten zien wat we doen, ons profileren en waardering afdwingen. Zonder dat we ons laten benevelen door cijfers, natuurlijk.

We zetten onze leveranciers natuurlijk onder druk via onze toegewijde aankoopservice, terwijl it de eindcontrole bewaart. In ons geval betrekken we de aankoopdienst al zeer vroeg in het proces, zodat haar rol zich niet beperkt tot druk uitoefenen op de prijzen.

Wat is volgens u de rol van it binnen UCB?

HERMAN DE PRINS: De eerste taak van it is een ondersteunende rol spelen: de capabilities invoeren die de business vraagt, namelijk de communicatiesystemen in de ruime betekenis. En in sommige domeinen maakt vernieuwing ook deel uit van onze opdracht. Meer bepaald op het vlak van gezondheid en mobile health.

Momenteel hebben we nog geen gestructureerde governance voor it-projecten en geen prioritiseringscomité. Ik vind dat zo’n comité bepaalde nadelen biedt. De grote strategische lijnen worden immers bepaald door een uitvoerend comité, terwijl de prioriteiten van de projecten worden bepaald door it, natuurlijk met input van de business.

En de rol van de cio?

HERMAN DE PRINS: Ik moet eerst verduidelijken dat ik een informaticabagage heb, maar ik weet niet of dat al dan niet een goede zaak is. Het codewoord voor de cio was vroeger “doing things right”: als er zich een probleem voordeed, moest de cio de beste applicatie kiezen om het op te lossen. Maar vandaag is zijn taak: “doing the right things”, de juiste keuzes maken uit de mogelijke opties, of het nu gaat om sourcing, cloud, aanpassing van it aan de consument, enz. De keuze is enorm uitgebreid geworden.

Maar dat betekent dat de autoriteit van de cio er anders uit ziet: hij moet een influencer zijn en de juiste keuzes maken. It heeft trouwens geen monopolie meer op de software. En dat is ook nooit zo geweest, ook al denken velen van wel.

Ik zou het persoonlijk niet erg vinden als de c van cio zou wegvallen. En dat hangt af van onderneming tot onderneming. Wat telt is dat je je toespitst op de core business, want precies daarin schuilt de waarde. De tendens is weliswaar dat de business stilaan it opslorpt. Maar we moeten inzien dat business leaders niet noodzakelijk de nodige it-kennis bezitten. Daardoor bestaat het gevaar dat er zich problemen met kosten en budgetten voor doen. We moeten vermijden dat er mini-it’s worden opgericht in de afdelingen, want dit doet de complexiteit en de integratie via interfaces alleen maar toenemen.

U maakt geen deel uit van het uitvoerend comité. Is dat een voordeel of een handicap?

HERMAN DE PRINS: Het uitvoerend comité van UCB telt amper 7 leden. Soms is het weliswaar moeilijker om je boodschap door te geven en je verliest een deel van je autoriteit wanneer je geen lid bent van het uitvoerend comité. Maar aan de andere kant weet ik dat de deur openstaat, maar je moet er wel in slagen om je boodschap op het juiste moment door te spelen. Bovendien ben ik op de belangrijke momenten aanwezig.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content