5 digitale beloftes uit het regeerakkoord van Michel I

© Belga
Michael Ilegems Chef van Knack Focus en KnackFocus.be

De regering Michel I heeft in haar federaal regeerakkoord ook oog voor ICT. Een – letterlijke – bloemlezing.

1. De bestrijding van de digitale kloof

‘De overheid onderzoekt hoe ze samen met de Gemeenschappen en het middenveld de bevordering van e-inclusie (deelnemen aan de digitale samenleving, nvdr.) kan intensifiëren, zowel op vlak van toegankelijkheid en toegang als op vlak van het gebruik van ICT in het dagelijkse leven. Operatoren worden aangemoedigd een laagdrempelig basisaanbod te voorzien. De universele dienst vermijdt uitsluiting en zal gelijke tred houden met de evolutie van de telecomnoden en- technologie.’

2. Op naar een ‘digitale federale overheid’

‘De regering wil de digitalisering, de opslag van gegevens en de gegevensuitwisseling verder ontwikkelen. In dat kader zet ze het beleid van DIGIT 03 voort voor de archivering en de toegang tot wetenschappelijke gegevens.’

‘De regering gaat voor een “digitale federale overheid” tegen het einde van de legislatuur. Elke federale overheidsdienst moet af van de papierberg. Overheidsdiensten worden verplicht een beleid van digitaal informatiebeheer te voeren – waar mogelijk in samenwerking met de private sector. Dit zal plaats vrijmaken, vele kilometers rekken afschaffen en, tegelijkertijd, bijdragen tot de bevordering van de verspreiding en de raadpleging van historische archieven bij en door het publiek.’

3. Het garanderen van de cyberveiligheid

‘Er worden drie strategische objectieven vooropgesteld om de cyberveiligheid te garanderen: (1) Streven naar een veilige en betrouwbare cyberspace met respect voor de fundamentele rechten en waarden van de moderne samenleving; (2) Streven naar een optimale beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren, het wetenschappelijk en economisch potentieel en overheidssystemen tegen de cyberdreiging; (3) De ontwikkeling van eigen cybersecuritycapaciteiten voor een onafhankelijk veiligheidsbeleid en een gepaste reactie op veiligheidsincidenten.’

‘De regering zal het Centrum voor Cybersecurity België operationaliseren. Het centrum zal belast worden met de uitwerking van een cybersecuritystrategie voor België, zowel op vlak van informatie- en netwerkveiligheid als inzake de strijd tegen (georganiseerde) cybercriminaliteit. Het krijgt een coördinerende rol (ook in crisissituaties), geeft beleidsadvies en neemt initiatieven om bedrijven, consumenten en openbare diensten te adviseren en te beschermen. De regering zal de Belgische cyberstrategie concretiseren in precieze en effectieve operationele maatregelen en zal deze nationale strategie ontwikkelen in overleg met de privésector. Het zal met name gaan om de verzekering van een snelle opsporing en reactie in geval van een cyberaanval op de essentiële informatiesystemen en -netwerken van de Staat en op de kritieke infrastructuren of nog om de versterking van de informatie aan en de sensibilisering van de burgers en de ondernemingen over de bestaande bedreigingen.’

Ondernemingen zullen worden aangespoord om te investeren in een hoog cyberveiligheidsniveau en om informatie te delen zowel op sectoraal niveau als met de overheid.’

‘De regering zal de onderzoeks- en bestrijdingsmiddelen versterken tegen cybercriminaliteit op het niveau van de politiediensten, de inlichtingendiensten en het openbaar ministerie. Rekening houdend met de omvang van dit type criminaliteit en de prioriteit die eraan moet worden gegeven, zullen de minister van Justitie en het college van procureurs-generaal worden belast met de uitstippeling van een specifiek strafrechtelijk beleid inzake cybercriminaliteit.’

‘In de strijd tegen cybercriminaliteit zal de regering op Europees niveau streven naar een geharmoniseerde aanpak en informatiedeling bij risico’s en veiligheidslekken.’

4. ICT-beleid

‘De ontwikkeling van gebruiksvriendelijke tools en apps naar burgers, ondernemingen en interne klanten moet prioriteit krijgen. Tax-on-web en student@work hebben geleerd dat dit de tevredenheid bij burgers verhoogt, de kwaliteit ten goede komt en de prijs drukt.’

‘De regering onderzoekt hoe de elektronische handtekening meer veralgemeend kan worden ingevoerd binnen de administratie en hoe ze kan worden gepromoot.’

‘Investeringen in ICT zijn nodig om de dienstverlening te verzekeren en te verbeteren. De regering weegt deze investeringen af tegen de return on investment. In een eerste fase is meer transparantie over de ICT-kosten nodig. Het ICT-monitoringcomité werkt daarom een rekeningstelsel uit dat door alle betrokken overheidsdiensten via FEDCOM beschikbaar is.’

‘Om de ICT-uitgaven beheersbaar te houden en tegelijk voldoende te innoveren, wordt gezocht naar synergiën en hergebruik. Het overheidsmanagement zal worden geresponsabiliseerd met betrekking tot het zorgvuldig opvolgen van ICT-overheidscontracten en het creëren van efficiëntiewinsten via doorgedreven digitalisering van diensten en processen.’

‘De regering evalueert de samenwerking tussen Fedict en Smals.’

‘De federale regering maakt werk van open data: de beschikbaarstelling van data aan bedrijven, wetenschappers en burgers, met respect voor de privacy.’ ‘Websites en digitale documenten zijn maximaal toegankelijk voor alle gebruikers, inclusief ouderen, kleurenblinden, slechtzienden en personen met een handicap.’ ‘De federale overheid neemt een voorbeeldfunctie aan in het tegengaan van papierverspilling door werk te maken van een paperless office policy.’

5. Telecommunicatiesector

‘De overheidsdiensten zullen de digitale dienstverlening, bron van groei en werkgelegenheid, bevorderen. Omwille van die reden zal de overheid maximaal elektronisch communiceren met haar burgers. In deze context is het noodzakelijk een kader te creëren dat bevorderend werkt voor investeringen wat betreft nieuwe technologieën, infrastructuren met name om het niveau van de “next generation networks” te bereiken en de diensten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de digitale economie in België.’

‘De regering zal zorgen voor een stabiel wetgevend kader en zal aandacht hebben voor een “level playing field” met het oog op een evenwichtige concurrentie tussen alle binnen- en buitenlandse dienstenaanbieders in de telecomsector in België.’

‘De regering zal er zorg voor dragen dat de ICT-sector zich verder maximaal kan ontwikkelen in België mede dank zij de digitale agenda voor Europa in de Europa 2020-strategie wat een grotere tewerkstelling in de sector tot gevolg moet hebben.’

‘Daartoe wordt o.a. de ontwikkeling van het “next generation network” bevorderd. De regering zal onderzoeken hoeeen snelle uitrol van mobiele 3G, 4G en LTE maximaal kan versterkt worden.’

‘Zonder afbreuk te doen aan de hervorming inzake de regulatoren, zal het BIPT versterkt worden in haar inhoudelijke, strategische, operationele en financiële onafhankelijkheid. De relatie met de overheid zal in een beheerscontract worden vastgelegd. De Marktregulator zorgt voor een gelijk speelveld, zodat de marktwerking optimaal kan spelen ten voordele van de gebruiker.’

‘De regering bewaakt, conform de evolutie van de EU-regelgeving terzake en i.s.m. de bevoegde overheden, het open en neutrale karakter van het internet en zal daarbij voldoende oog hebben voor innovatie.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content