Kennis delen via netwerk

It-managers en cio’s kunnen veel van elkaar leren. Dat is het gemeenschappelijke uitgangspunt van verschillende initiatieven die de hogere it-profielen met elkaar in contact brengen. Hoe de verenigingen een en ander concreet invullen, is dan weer heel verschillend. Afhankelijk van hoe je de zaken bekijkt, luidt de conclusie dat de initiatieven elkaar aanvullen, dan wel dat ze versnippering in de hand werken. Data News Careers sprak met CIO Forum Belgian Business, MIT-Club (Management of IT) en CIOnet.

De oudste van de drie verenigingen is CIO Forum, dat een jaar of vier geleden boven de doopvont gehouden werd. “Belangrijk is de ondertitel Belgian Business”, vindt mede-oprichter Freddy Van den Wyngaert, CIO bij Agfa. “Het doel bestaat erin onze leden in contact te brengen met andere cio’s, maar ook met andere captains of industry. We zijn ervan overtuigd dat het de taak is van de cio om zijn bedrijf via it zoveel mogelijk toegevoegde waarde te bieden. Dat kan maar door zo dicht mogelijk bij de business te staan.” Freddy Van den Wyngaert zetelt ook in het bestuur van EuroCIO. Die vereniging groepeert een vijftigtal cio’s van grote Europese ondernemingen. Het is bij EuroCIO dat de oprichters van CIO Forum heel wat inspiratie hebben gehaald voor de manier waarop ze hun Belgische initiatief vorm gaven. Zo steunt CIO Forum vooral op netwerking. Persoonlijk contact tussen de leden is de kern van het geheel.Actieve medewerkingVier keer per jaar organiseert CIO Forum een formeel evenement, waarbij toonaangevende sprekers uit de industrie hun visie op de toegevoegde waarde van it komen geven. Onderwerpen die tijdens de voorbije sessies aan bod kwamen, waren onder meer it-governance en human resources, met een aantal vraagstukken rond de aanwerving en retentie van it-personeel. Daarnaast zijn er jaarlijks zes informele cafés. Het gaat om meer informele bijeenkomsten, op wisselende locaties, telkens in een andere provincie. CIO Forum geniet de steun van enkele sponsors, maar financiert de werking ook met lidgeld. Dat is al meteen een factor die ervoor zorgt dat de vereniging niet zomaar vrijblijvende leden telt. “We verwachten inderdaad actieve medewerking van de leden”, verduidelijkt Freddy Van den Wyngaert. “Zo zetelen alle leden in verschillende werkgroepen. Daar bereiden ze de thema’s van de evenementen voor. Daar kruipt toch al snel wat vrije tijd in.”Hoewel CIO Forum zich als een professionele en onafhankelijke organisatie voor alle Belgian business opstelt, valt het op dat de leden van de vereniging in de eerste plaats uit de industrie afkomstig zijn. De cio’s van bedrijven als Umicore, Agfa en Estée Lauder namen destijds het initiatief voor CIO Forum, wat wellicht verklaart dat er minder leden afkomstig zijn uit de bank- en verzekeringswereld of de overheid. De vereniging laat alvast weten dat ze er werk van maakt om ook die andere bedrijfstakken beter te benaderen. Dat gebeurt onder meer via het jaarlijkse evenement waarop CIO Forum zowat driehonderd Belgische cio’s en it-managers uitnodigt, voornamelijk niet-leden dus. “Ook hier bestaat ons doel erin mensen samen te brengen”, aldus nog Freddy Van den Wyngaert, “en face-to-face kennis te delen rond de uitdagingen en ervaringen die met it te maken hebben.” CIO Forum doet dat trouwens op weekdagen, niet in het weekend, en zonder deelname van de partners van de leden.Clubgevoel schenkt vertrouwenOp dat laatste punt verschil CIO Forum grondig met de MIT-Club. “Ook de partner van een cio maakt de besognes van de job van dichtbij mee”, stelt voorzitter Luc Verhelst, directeur Information Management Risk bij Fortis. “Daarom zijn ook de partners van de cio’s op sommige van onze evenementen welkom. We vinden dat de echtgenotes van de cio’s – het blijft voornamelijk een mannenclub – manlief al genoeg moeten missen. Het is leuk om zien hoe de dames elkaar intussen beter hebben leren kennen, waardoor de MIT-Club voor hen ook is uitgegroeid tot een soort damesclub.”De hoofddoelstelling van de club bestaat erin een fysiek netwerk uit te bouwen tussen de leden. De MIT-Club richt zich daarbij alleen op de topprofielen uit de it-sector. “Met onze activiteiten richten we ons niet op de uitwisseling van kennis rond it an sich. Wel stimuleren we netwerking rond it-management, vandaar ook onze naam: MIT staat voor Management of IT”, vervolgt Luc Verhelst. “We nodigen in dat verband regelmatig internationaal gerenommeerde gastsprekers uit.” Het doel van de MIT-Club is dus niet ergens een forum aan te bieden waar it’ers raad kunnen vragen rond praktische problemen. Wel richt de club zich specifiek op de cio’s van de grote Belgische informatica-organisaties, om hen toe te laten ervaringen uit te wisselen rond het beheer van it. “Vandaar dat we ons ook als een echte club opstellen. Dat clubverband is noodzakelijk: de leden moeten elkaar goed kennen, ze moeten elkaar vertrouwen voor ze zich aan elkaar durven blootgeven.”Dat is meteen ook de reden waarom het ledental van de club voorlopig tot dertig beperkt blijft. Bovendien heeft de MIT-Club niet de ambitie uit te groeien tot een grote vereniging. “Dat zou ook helemaal niet kunnen”, vindt Luc Verhelst. “In België zijn er weliswaar heel wat it-managers, maar de echte cio’s zijn toch vrij beperkt in aantal. Wellicht dat we er op termijn nog enkele leden bijkrijgen, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat er nog veel kandidaten rondlopen.” De huidige leden komen vooral uit de bank- en verzekeringssector en de overheid, naast cio’s uit onder meer nutsbedrijven, media en industrie. Door het kleine aantal leden, komen de cio’s van concurrerende organisaties – met name uit de financiële sector – in nauw contact met elkaar. “Dat vormt geen probleem”, zegt Luc Verhelst. “Het is de bedoeling dat iedereen er beter van wordt. Daarom hebben we ook aandacht voor niet-it-gerelateerde thema’s, onder meer rond management coaching.” Net als CIO Forum kan de MIT-Club bestaan dankzij de steun van sponsors en een jaarlijkse bijdrage van de leden. Daarmee dekt de club de operationele kosten. Bovendien bezorgt het lidgeld de club het nodige budget om sprekers uit te nodigen. “Tegelijk zorgt die bijdrage voor een zeker engagement. Het vermijdt dat iemand zich inschrijft maar daarna niet of nauwelijks deelneemt aan activiteiten of bijdraagt aan de uitwisseling van kennis en ervaring.”Lagere drempelMet CIOnet zijn we bij de jongste vereniging voor cio’s en it-managers aanbeland. Het gaat om een online community, opgestart op initiatief van Close Partners. “Onze doelgroep bestaat uit de vijf- à zeshonderd huidige Belgische cio’s en it-managers”, zegt Hendrik Deckers, verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van CIOnet. “Op vandaag zijn er daarvan ongeveer 190 lid. Het zijn mensen die verantwoordelijk zijn voor een it-afdeling met minstens twintig medewerkers, of met een vergelijkbaar budget. Bij de grotere ondernemingen kunnen zowel de cio als zijn directe medewerkers tot de community toetreden. Daarnaast hebben we nog ruim dertig niet-it-leden. Het gaat om leden uit de academische wereld en medewerkers van sponsors.” CIOnet profileert zich in de eerste plaats als een online business club waarbij de leden zicht krijgen op elkaars profiel en contactgegevens, naar het voorbeeld van OpenBC of LinkedIn. Het grote verschil is dat CIOnet een gesloten community vormt, waardoor de leden weten dat niet zomaar iedereen hun profiel kan inkijken.Daarnaast biedt CIOnet online forums voor discussies over it-beheer of het aankaarten van concrete uitdagingen. CIOnet zorgt er in dit geval voor dat de leden kennis samenbrengen en elkaar allerlei suggesties en ervaringen aanreiken. Zes keer per jaar organiseert CIOnet een evenement met enkele sprekers, aangevuld met een grotere jaarlijkse bijeenkomst rond het thema ‘Becoming a world class cio’.”De belangrijkste verdienste van CIOnet is dat het initiatief drempelverlagend werkt”, vindt Carl Tilkin, voorzitter van de adviesraad van CIOnet en cio bij KBC. “Elektronische communicatie is heel neutraal. Je kunt er heel snel vrienden mee maken.” Dat geldt blijkbaar niet alleen voor chatrooms, maar ook voor een business club als CIOnet. Het feit dat iemand lid is van CIOnet is al vaak een eerste aanknopingspunt om een berichtje te sturen en kennis te maken. Het is ook makkelijker een bericht te posten op een gesloten forum dan de telefoon te nemen en enkele nooit eerder ontmoete collega-it-managers op te bellen. Op die manier slaat CIOnet ook de brug naar de academisch wereld. We kunnen ons voorstellen dat de leden via CIOnet via de club al vlugger een vraag durven stellen aan een universiteitsprofessor. Zonder CIOnet hadden ze dat wellicht nooit gedaan. “Op termijn moet CIOnet wellicht uitgroeien tot een soort overkoepelende it-vereniging”, aldus nog Carl Tilkin, “een algemeen aanspreekpunt voor wie op zoek is naar informatie over wat de kenniseconomie praktisch betekent.” CIO Forum Belgian Businessopgericht: 2002voorzitter: Edwin D’Hondt (Umicore)leden: 45lidgeld: javoertaal: Nederlands / Engelswebsite: [www.cioforum.be]MIT-Clubopgericht: 2005voorzitter: Luc Verhelst (Fortis)leden: 30lidgeld: javoertaal: Nederlandswebsite: [www.mitclub.be]CIOnetopgericht: 2006voorzitter adviesraad: Carl Tilkin (KBC)dagelijks bestuur: Hendrik Deckers (Close Partners)leden: 225lidgeld: neenvoertaal: Engels / Nederlands / Franswebsite: [www.cionet.com]

Partner Content