Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Toen hij als it-manager bij Tecteo Group aan de slag ging, was het bedrijf zich volop aan het herstructureren om zich te ontdoen van zijn historische gewicht als veelal publieke speler en om de sterk geliberaliseerde en competitieve markten te veroveren. En dat met een informatica die tegelijk dienst doet als facilitator van de business en inspeelt op de behoeften van het beroep.

Hoe zag de situatie eruit bij uw komst naar Tecteo in 2008?

OLIVIER SOBRY: Ik werd eerst aangenomen als it-manager. In die tijd had ik altijd gewerkt in de SAP-wereld, terwijl ik een opleiding als econoom gevolgd had. Ik vind dat in de moderne it een economische background minstens even belangrijk is als technologie, want zo kun je de projecten sturen, vooral in de omvormingsfasen waarin je stevige business cases moet uitbouwen.

Deze post bij Tecteo leek meeen zeer ambitieuze uitdaging. Natuurlijk woog het verleden van de openbare sector zwaar, maar ik voelde dat de wil er was om iets nieuws op te bouwen. Bovendien zette de commerciële en regelgevende druk van de markt de bedrijfsleiders ertoe aan om een sterke strategie in te voeren die gericht was op rentabiliteit. Tot slot was er de zeer sterke persoonlijkheid van de algemeen directeur, Stephane Moreau, die werd omringd door een directiecomité dat grotendeels uit de privésector kwam. Allemaal argumenten die de doorslag gaven.

Wat waren uw eerste besluiten?

OLIVIER SOBRY: In die tijd werden de ‘corporate’-informatica en die van de energiesector volledig uitbesteed, voornamelijk bij NRB. De informatica van Voo, onze telecompoot, steunde dan weer grotendeels op de synergieën met Brutele rond een SAP-infrastructuur.

In 2009 voerde McKinsey een nieuwe audit uit voordat er aanbevelingen voor een beter governance werden geformuleerd. Een van de aanbevelingen was een nieuw organogram met de benoeming van een cio, een functie die ik in juni 2009 officieel kreeg toebedeeld. Maar de aanbevelingen hadden ook betrekking op de omvorming van de it en de optimalisatie van de ondersteunende diensten, die onmisbaar zijn om de doelstellingen van het bedrijf te bereiken.

Terwijl Voo te kampen kreeg met de toenemende concurrentie op de markt en voor de uitdaging van een goede samenwerking met Brutele kwam te staan en zeer ambitieuze projecten als Voocorder en triple play opstartte, was onze Resa-tak [DNB distributienetbeheerder] bezig met een diepgaande transformatie. Die omvorming moest er komen vanwege de liberalisering van de energiemarkt en door de noodzaak om de kostenverplichtingen die de reguleringsinstantie, de CREG oplegde, na te leven. De applicaties die werden ontwikkeld in PL/1 draaiden nog altijd op een mainframe met een facturatie per transactie, en grote delen van de activiteiten als DNB werden volledig uitbesteed. De ambitie bestond er dus in om deze activiteiten en alle knowhow terug binnen de eigen muren te brengen. Daarom werd beslist om enerzijds uit het mainframe te stappen, waarvan de bedrijfskosten enorm waren, en anderzijds om de behoeften van de verschillende activiteiten beter te dekken. Vandaar dat er een zeer ambitieus migratieplan kwam, verspreid over meerdere jaren.

In 2008 was er een eerste groot project, met de herinrichting van ons clearing house die nodig was door de veranderingen in het regelgevende kader. Het project begon in september 2008 en ging in mei 2009 definitief in productie. Door de krappe timing van amper 8 maanden en de gevraagde budgetten ten opzichte van te verwerken transactievolumes, viel de keuze op Haulogy, dat een vernieuwende oplossing had ontwikkeld voor AIESH, de DNB van Zuid-Henegouwen. De relatie met Haulogy was heel open, transparant en responsief, terwijl de kosten slechts 1/3de bedroegen van de concurrerende aanbiedingen.

SAP werd al gebruikt voor de Voo-activiteit en door bijna alle actoren van de nutsbedrijven in België, zodat het andere grote project in die periode bestond uit de ondernemingsbrede invoering van SAP bij Tecteo. Een project dat werd toevertrouwd aan NRB, met daarnaast de desactivering van de mainframeapplicaties voor de aankopen, het voorraadbeheer en de financiën. Dit systeem vormt de kern van de vele projecten die momenteel lopen binnen de groep.

Tegelijkertijd hebben we een oplossing van Haulogy ingevoerd die is aangepast aan onze behoeften voor de zogenaamde beschermde klanten. Deze oplossing is in SAP-modus geïntegreerd met onze SAP-kern.

Kortom, een fundamentele verandering van de it.

OLIVIER SOBRY: Ons omvormingsplan voorziet in de afschaffing van het mainframe, zowel voor de elektriciteitals de gassector, tegen het einde van 2012. Er resten nog wel enkele vraagtekens, bijvoorbeeld over de evolutie van onze clearing houses (afzonderlijk voor elektriciteit en gas) of hoe we rekening kunnen houden met het beheer van de slimme meters.

Alles zal worden vereenvoudigd, grotendeels gebaseerd op SAP, waarvan de norm voor nagenoeg 100 % werd nageleefd, ondanks enige terughoudendheid tegenover de verandering. Alles wat specifieke ontwikkelingen of geregelde evoluties zal vragen, meer bepaald op het vlak van wetgeving, bevindt zich buiten SAP en is geïntegreerd in soa-modus. Dit maakt onze architectuur zo soepel en flexibel wat betreft de grote ontwikkelingen die we verwachten op de energiemarkt:slimme netwerken, slimme meters, slimme huizen, elektrische auto’s, evoluties in de regelgeving.

De doelarchitectuur moet relatief stabiel zijn op lange termijn en zal ook de invoering van bpm-tools voor de sturing mogelijk maken.

Welke andere grote projecten lopen er momenteel?

OLIVIER SOBRY: We lanceerden in juni een groot SAP-lastenboek dat de kern van de DNB-activiteit beoogde: beheer van de werken, activabeheer, offertebeheer, enz. Uiteindelijk kreeg een consortium van SOA People en NRB de opdracht. De integratie van de dochterondernemingen zal ook in een stroomversnelling komen met de integratie van de gassector (voorheen ALG) in de architectuur die bepaald werd voor Resa. Hetzelfde geldt voor Win, een dochteronderneming die volledig in handen is van Tecteo en instaat voor b2b, en die aan een hoge snelheid wordt omgevormd en onlangs trouwens een meerderheidsbelang nam in een datacenter. We zullen ook onze GIS doen evolueren, waarvoor momenteel een aanbesteding loopt. Het beheer van de indexoverzichten wordt momenteel ook geanalyseerd met als doel de lancering van een groot lastenboek. Omvormingsinspanningen genoeg dus.

De telecominformatica (Voo, Win, BeTV) is ook aan het veranderen.

OLIVIER SOBRY: SAP wordt nu al gebruikt in crm, bi en voor de facturering aan onze klanten. Er werden grote inspanningen geleverd met Brutele om tot een meer geïntegreerde it-organisatie te komen, die de huidige architectuur beter kan benutten en de zwakke punten ervan tot het minimum kan beperken. Toch zal deze architectuur moeten evolueren om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Er worden verschillende pistes onderzocht. Voor Tecteo zou deze evolutie op langere termijn ook kunnen passen in de aangekondigde convergentie tussen de it-wereld van de telecom en energie, met meer bepaald het beheer van de slimme meters, en op langere termijn de facturering van een herlaadbeurt van een elektrische auto of nog via leveranciers die ooit misschien meer gedifferentieerde producten willen aanbieden die in grote mate lijken op die van een telecommarkt. Zo biedt Kaapstad in Zuid-Afrika één enkele factuur voor elektriciteit, gas en afvalbeheer. Het doel is grotendeels bepaald, maar er moet nog een hele weg worden afgelegd.

Klopt het dat uw kosten al zijn gedaald en nog verder zullen dalen?

OLIVIER SOBRY: De kosten van de mainframe-architectuur zullen duidelijk verdwijnen en volstaan om op zich de huidige businesscase te rechtvaardigen, zelfs zonder rekening te houden met de verbeteringen die de business ten goede zullen komen. Daarom wordt het huidige SAP-project en de clearing house vrijwel zelf gefinancierd door de kostendaling in verband met de bestaande infrastructuur. We werken nu op een zeer transparante manier met lastenboeken en contracten, met een nieuw opgerichte aankoopafdeling. De samenwerking met NRB was in het begin uiterst complex en gespannen omdat onze doelen duidelijk tegenstrijdig waren, maar ze verloopt nu steeds beter. Ook hier is er sprake van een enorm omvormingsplan en de tekenen van verandering nemen alsmaar toe. Bewijs hiervan is dat NRB met andere bedrijven heeft samengewerkt aan de bepaling van ons transformatieplan. Het doel van dit plan is om op een vernieuwde en duurzame architectuur de werkingskosten terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau, terwijl er beter voldaan wordt aan de verschillende doelstellingen van de business.

Wordt er gedacht aan cloud?

OLIVIER SOBRY: Cloud is een goede formule gebleken om snel over een samenwerkingsplatform te beschikken, maar er zou ook gedacht kunnen worden aan insourcing. We gaan stap voor stap te werk. Toch zal cloud zich ontwikkelen, ook al moeten we ons vragen stellen over de veiligheid ervan. Op korte termijn denken we eerder aan een interne cloud.

Hoe evolueert uw afdeling?

OLIVIER SOBRY: Toen ik hier aan de slag ging, telde het it-team, buiten de teams van Brutele, een tiental interne medewerkers. Momenteel is er een it-structuur ingevoerd, er werden verschillende bedrijven opgenomen in de groep (Win, BeTV, ALG), hun it-teams worden geleidelijk aan geconsolideerd. We zijn nu ongeveer met 70 medewerkers en we zijn momenteel op zoek naar een twaalftal nieuwe profielen: ontwikkeling, veiligheid, netwerken, infrastructuur, desktop management en demand management, om te zorgen voor de schakel tussen de business en de ontwikkeling, enz.

Op het vlak van telecom zullen de teams van Tecteo en Brutele nog sterker naar elkaar toegroeien. Op termijn zou het team van Tecteo een honderdtal informatici moeten tellen.

U maakt deel uit van het directiecomité. Is dat belangrijk volgens u?

OLIVIER SOBRY: Toen ik hier begon, beperkte it zich tot het pc-park en één externe leverancier. Nu vormt it voor DNB een belangrijke hefboom voor de transformatie en de initiator van businessprojecten. En in de telecomsector bevindt it zich eerder op de achtergrond en heeft het meer de taak om te beantwoorden aan de noden van de business, vooral op het vlak van marketing en sales. Uiteindelijk moet it wendbaar zijn en heeft de cio de taak om it af te stemmen op al onze activiteiten, terwijl er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de synergieën die kunnen ontstaan tussen deze vakgebieden.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content