Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Sinds hij iets meer dan een jaar geleden benoemd werd tot hoofd van it bij de MIVB wil Alain De Prins twee grote grondthema’s toepassen: zoveel mogelijk standaardiseren door voorrang te verlenen aan softwarepakketten, en KISS (keep it simple, stupid) door aan 80% van de behoeften te beant-woorden met 20% inspanningen.

Hoe is it gestructureerd binnen de MIVB?

ALAIN DE PRINS: It bedient ongeveer 3.000 pc-gebruikers, maar ook de buschauffeurs en tram- en metroconducteurs, die toegang hebben tot verschillende selfserviceapplicaties via interactieve palen, vb. om op het intranet hun werkuren te controleren en diensturen te verwisselen, verlof aan te vragen, enz. Bovendien staan we in voor de ondersteuning van de externe gebruikers, namelijk de gebruikers van de MIVB die onze website raadplegen voor de uurregelingen, reisroutes, en sinds kort de raadpleging op hun gsm van het uur van aankomst van hun bus aan een welbepaalde halte. Tot slot mogen we de e-commercesite niet vergeten, waar je een abonnement kunt kopen. Deze site wordt op het eind van het jaar volledig omgevormd om hem nog gebruiksvriendelijker en krachtiger te maken. Aan de andere kant houdt de it-afdeling zich niet bezig met in real time ingebouwde informatica of met aspecten inzake verkeersregeling, bijvoorbeeld het ritme van de trams, bussen en metrotreinen, noch met de randapparatuur van de kaartjesautomaten. Signalisatie en telecom hangen evenmin af van mijn afdeling. Daarom staat het project voor de automatisering van de metro om op termijn de reisritmes te verhogen, los van mijn afdeling.

Hoe zijn uw teams samengesteld?

ALAIN DE PRINS: De afdeling van de informatiesystemen telt een honderdtal informatici, waarvan 80 interne en 20 externe medewerkers, het personeel dat tewerkgesteld wordt in het kader van outsourcingcontracten niet meegerekend, bijvoorbeeld voor de helpdesk of het beheer van het pc-park bij Econocom. Iets minder dan de helft van de interne medewerkers houdt zich bezig met ontwikkelingen, een kleine dertigtal met uitbating en productie, en de rest met architectuur.

Is architectuur een nieuwe pool binnen it?

ALAIN DE PRINS: Inderdaad, we hebben besloten om voor toegevoegde waarde te zorgen door de businessvisie meer te delen. Vandaar deze nieuwe architectuurentiteit. Maar de it-afdeling blijft focussen op beheerinformatica, vooral dan gegevensverwerking, de applicaties die zich in ruime mate concentreren rond SAP voor de boekhouding, de begroting, de financiën, het personeel, het onderhoudsbeheer, de reporting met een aanzienlijke migratie naar SAP bi, business intelligence, enz.

Bovendien houdt it zich bezig met applicaties voor de specifieke vakgebieden van de MIVB, met name alle aspecten in verband met het ontwerp van de uurregelingen die bij de trajecten en voertuigen op het netwerk horen, wat we ‘grafiekering’ en ‘dienstopstelling’ noemen. Om nog maar te zwijgen van commerciële applicaties voor de verkoop van abonnementen. We gaan binnen de MIVB bovendien een centraal beheerteam invoeren voor pmo-projecten en lokale pmo’s in verschillende afdelingen, waaronder it, om aspecten inzake projectgovernance en it-governance centraal te behandelen.

Welke grote projecten vonden er de voorbije jaren plaats?

ALAIN DE PRINS: Eerst wil ik verduidelijken dat ik pas 14 maanden aan het hoofd van de it-afdeling sta. Maar de laatste jaren hebben we ons vooral toegelegd op de invoering van echte datacenters, waarbij afstand werd gedaan van het mainframe. Dit project hield in dat de virtualisatie en een san-opslagnetwerk moesten worden uitgewerkt. Het doel was om een kwaliteitsinformatica in te voeren door gebruik te maken van krachtige technologie, zonder ons per se aan de voorhoede te bevinden.

We zijn ook volop bezig met de volledige ontplooiing van de Documentum-oplossing voor documentair beheer.

Waar liggen uw prioriteiten?

ALAIN DE PRINS: Wat informatica over het algemeen betreft, en meer bepaald infrastructuur, vormt vereenvoudiging het kernwoord. Dit dankzij virtualisatie, aangezien we zowat 300 fysieke servers en een honderdtal virtuele servers tellen. Virtualisatie moet zich immers vertalen door een vereenvoudiging. Daarnaast evolueren we steeds meer naar softwarepakketten, met SAP als kernpunt in onze informatica. Tot slot moeten we het KISS-principe toepassen. De doelstelling is om aan 80% van de behoeften te beantwoorden met 20% inspanningen, zodat er in theorie 5 keer meer projecten geleverd kunnen worden. Hierbij moeten we een onderscheid maken tussen vraag en behoeften. Een principe dat niet altijd gemakkelijk ingang vindt bij de informatici, die soms streven naar complicatie, noch bij de gebruikers, die hun eigen behoeften niet altijd goed kennen of uitdrukken, en die over de streep moeten worden getrokken. Dit is echt een principe dat ik dit jaar wil toepassen, door achter elk project te staan om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde weg opgaat. Ook gaan we onze leveranciers vragen om ons eenvoudigere oplossingen voor te stellen. Een van de projecten waar we ons de komende maanden mee gaan bezighouden, is de herengineering van de applicatie die de Mobib-kaart ondersteunt.

Andere uitdagingen?

ALAIN DE PRINS: Aangezien onze applicaties steeds meer 24/7 draaien en sterk met elkaar verbonden zijn, moeten we in de toekomst de onderhoudsvensters organiseren en stroomlijnen in functie van de servergroepen. De bedoeling is om over 3 tot 5 jaar te komen tot een echte beheeroplossing van onze datacenters.

Bovendien denk ik dat we het teamwerk nog kunnen verbeteren als we weten dat e-mail de ergste vijand is: een goede vergadering is soms veel productiever en brengt de standpunten dichter bij elkaar. We voeren ook samenwerkingstools in. Daarnaast moeten we rekening houden met de toegevoegde waarde voor de business. We beheren intern immers zowat 140 verschillende applicaties met niet al te grote teams. Als er dan eens iemand afwezig is, brengt dat risico’s met zich mee. We moeten een pragmatische benadering vinden omdat sommige informatici zich tegelijk bezighouden met ontwikkeling en onderhoud. We starten momenteel met pilootprojecten met de Agile-methode om te testen of ze is aangepast aan onze omgeving. We gebruiken momenteel ontwikkelingstools van SAP en .Net met Visual Studio, en we gaan de Aris-tool voor business process management verder ontplooien. Door de invoering van zo standaard mogelijke softwarepakketten zullen we immers verplicht zijn om onze interne processen te herzien en te verbeteren. En op termijn zouden we moeten komen tot een architectuur van het type soa, door domein per domein aan te pakken. Dit is een project over meerdere jaren dat we op een pragmatische manier benaderen.

Hoe evolueren uw budgetten?

ALAIN DE PRINS: Ze kennen een lichte daling. Het kernwoord hierbij is effectiveness. We mogen bovendien het stroomlijnings- en vereenvoudigingsaspect op het vlak van hardware, tools en applicaties niet vergeten.

Zijn cloud en outsourcing oplossingen om de it-kosten te doen dalen?

ALAIN DE PRINS: Cloud blijkt zeker gemakkelijk en goedkoop te zijn. Daarnaast moet je beschikken over tools voor de administratie en het beheer van de gebruikers. Wij maken hiervoor gebruik van Active Directory voor het beheer van de gebruikerstoegangen. We hebben een cloudpilootproject voor samenwerking, maar ik ben niet overtuigd van het financiële voordeel voor de mails, aangezien meer dan 90% van de e-mails van onze 3.000 gebruikers via ons beveiligd intern netwerk loopt.

Outsourcing zou zeker kunnen helpen om de it-uitgaven te verminderen. Maar we hebben maar enkele outsourcingprojecten lopen. Enkel voor de helpdesksupport voor pc-gebruikers en applicaties van de MIVB. Onlangs hebben we ook ons outsourcingcontract met Econocom voor het pc-park vernieuwd [IBM had het vorige contract in de wacht gesleept, nvdr].

Voor onze ontwikkelingen doen we regelmatig een beroep op outsourcing om onze capaciteit op te krikken en zelfs om een specifieke ‘knowhow’ aan te brengen in het kader van onze projecten. Kortom, we evolueren nog steeds naar standaard softwarepakketten.

Is het moeilijk om informatici te vinden?

ALAIN DE PRINS: Jammer genoeg wel. We hebben nochtans fantastische mogelijkheden, zowel op het vlak van ontwikkeling als productie. Maar het lijkt dat de MIVB te weinig zichtbaarheid geniet. Nochtans is dit een onderneming die volop evolueert.

Hoe ziet u uw rol van cio?

ALAIN DE PRINS: Mijn rol is niet altijd evident omdat de directie geen belangstelling heeft voor technologie en de eisen die erbij komen kijken, ze zien enkel het resultaat. De rol van de cio bestaat er eerst en vooral in om de strategie en de visie van de onderneming te begrijpen, en ze dan te vertalen in it-projecten. Belangrijk hierbij is dat de business prioriteiten vooropstelt, rekening houdend met de vele vragen en eisen, meer bepaald op het vlak van onderhoud. Ik hecht bijzonder veel belang aan het governanceaspect. De cio moet de behoeften van de business kunnen begrijpen, evenals de verwachtingen van de gebruikers.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content