Agoria: 10.000 ict-jobs in 10 jaar

De federatie van de technologische sector Agoria wil van Brussel een belangrijke ontwikkelingspool te maken voor ict in Europa, naar het beeld van Ierland. Op die manier moeten 1000 jobs per jaar over een periode van 10 jaar gecreëerd worden.

Vaststelling? Het Brussels Gewest concentreert 30 % van de ict-tewerkstelling in België (met een stijging van 25 % tussen 1995 en 2005). Vooral in de volgende sectoren: softwareontwikkeling en -productie, multimedia, diensten en integratoren, telecomuitrusting en -oplossingen en distributie- en coördinatiecentra.De troeven? Brussel is de vierde meest aantrekkelijke zakenstad in Europa (Cities Monitor-enquëte 2005). Karakteristiek is de sterke aanwezigheid van publieke diensten (incubators, universiteiten, software-engineering, …). Bovendien “bekleedt Brussel een goede positie in de kopgroep van de ict-zakencentra,” preciseert Dominique Michel, secretaris-generaal van Agoria. Zeker en vast – ver – achter Silicon Valley, Boston of Cambridge en Dublin, maar bijvoorbeeld voor Parijs.The Iris(h) planIn het bijzonder Ierland wordt door Agoria als het te volgen voorbeeld beschouwd. “Ierland kende een groei van zijn BBP van 7,6 % tussen 1995 en 2001, tegenover 2 % in Brussel. En de werkloosheid is er gedaald met 11,1 %, terwijl die gestegen is met 5 % in ons Gewest,” voegt Dominique Michel er aan toe. Hij is er zich wel van bewust dat Ierland van een minder gunstige positie vertrokken is.De ambities? “The Iris(h) plan” van Agoria wil via drie grote lijnen werken. Primo, het imago van het Gewest verbeteren, zowel tegenover Brussel (verhoging van het aantal WiFi-hotspots, opheffing van de pc-taks, gratis internet voor iedereen, versterking van de online administratie) al tegenover het buitenland (door middel van de promotie van ict-producten en -diensten en door investeringen naar Brussel te halen). Secundo, innovatie stimuleren door ‘spin-offs’ te steunen, door R&D naar veelbelovende niches te oriënteren (software-engineering, interactie mens/machine, …) en door een fonds voor innoverende technologie te creëren. En tertio, opleiding verbeteren (informaticacursussen, met in het achterhoofd het tekort van 1500 it’ers in Brussel, opleidingscheques, opleidingen voor het oprichten van bedrijven, …).De middelen? Het budget dat het Gewest nu spendeert, bedraagt 0,16 % van het BBP in Brussel. (tegenover 0,32 in Ierland). Agoria meent dat een jaarlijkse supplementaire som van 80 miljoen euro – een verdubbeling van het huidige budget van het Gewest voor economische en technologische ontwikkeling – toelaat om op 10 jaar tijd een groei te creëren van 2 % op het BBP (dat is 1 miljar euro) en 10.000 jobs te creëren. Dat zijn voorzichtige cijfers die geen rekening houden met de geïnduceerde impact en het sneeuwbaleffect, onderstreept Dominique Michel nog. En ook “het feit dat we een sterke hoofdstad hebben kan enkel tot voordeel zijn van de rest van het land. En we hopen op een aandrijfeffect.”De acties? Erop bedacht zich niet tevreden te stellen met “mooie woorden” werkt Agoria al samen met haar leden om enkele maatregelen op poten te zetten. Komende maand maart zouden concrete acties moeten bekend gemaakt worden. Maar het is duidelijk dat de bal (deels) in het kamp ligt van de politiek en meer in het bijzonder in dat van de Brusselse minister van Werk en Wetenschappelijk Onderzoek Benoît Cerexhe.

Partner Content