Agoria investeert in kwaliteitsvolle ICT-sector

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

Via de media verwijten slingeren naar bedrijven en werkgeversorganisaties en gratuit suggereren dat er binnen de sector onwettelijke praktijken getolereerd worden, getuigen in deze moeilijke economische tijden niet echt van veel realiteitszin.

Via de media verwijten slingeren naar bedrijven en werkgeversorganisaties en gratuit suggereren dat er binnen de sector onwettelijke praktijken getolereerd worden, getuigen in deze moeilijke economische tijden niet echt van veel realiteitszin.

Het [opiniestuk van vakbondssecretaris Koen Dries] leek ons dan ook niet meteen een constructieve oproep om mee te werken aan de verdere uitbouw van de ict-sector. Integendeel, het is wel de ideale manier om er voor te zorgen dat internationale bedrijven ons land links laten liggen. Deze onterechte aanvallen hebben veel weg van een doelbewuste beschadigingscampagne. Jammer, want deze sector en haar medewerkers verdienen beter.

Als werkgeversfederatie van de technologische industrie beklemtoont Agoria het belang van het sociaal overleg. Een sociaal overleg waarbij werkgeversorganisaties en vakbonden gezamenlijk naar oplossingen zoeken en trachten geschillen te voorkomen of bij te leggen. Eerst op ondernemingsniveau, tussen de werkgevers en de vakbondsafvaardiging die de (gesyndiceerde) werknemers vertegenwoordigt van de onderneming en niet de betrokken werknemersorganisaties. Zo nodig nadien met tussenkomst van vakbondssecretarissen en werkgeversvertegenwoordigers en eventueel tot slot in de schoot van het verzoeningsbureau van het paritair comité. Bedrijven aanvallen in de pers vooraleer het overleg alle kansen heeft gehad hoort daar duidelijk niet bij. In die zin kunnen we Dries bijtreden als hij zegt dat de knoeiers doorgaans het beeld bepalen.

Dries beweert dat Agoria zich de voorbije tijd beperkte tot marketing om meer it-studenten te lokken. In ieder geval geslaagde campagnes, want de it-inschrijvingen aan de universiteiten en hogescholen zitten al enkele jaren duidelijk in de lift. Maar daar bleef het qua acties van werkgeverszijde niet bij: om een goed beeld te krijgen van de ict-arbeidsmarkt besteedde Agoria de afgelopen jaren veel aandacht aan het opmaken van 12 pragmatisch hanteerbare jobprofielen die onder andere geïnspireerd zijn op toonaangevende Europese initiatieven terzake en die de basis vormen voor de Agoria-arbeidsmarktenquête, overleg van de sector met hogescholen en universiteiten en de imago-campagne naar jongeren. Een aantal van deze profielen werd gebruikt in een samenwerkingsproject tussen Agoria, Cevora en de VDAB waarbij de VDAB in 2007-2008, op vraag van Agoria, 3.716 ingeschreven werkzoekenden met een ict-beroep screende. Doel hiervan was enerzijds deze mensen te leiden naar ofwel werk binnen de ict-arbeidsmarkt ofwel naar een geschikte opleiding en anderzijds zicht te krijgen op de werkelijke arbeidsmarktreserve. Tegelijkertijd werd afgesproken om elke werkzoekende die zich inschrijft met een ict-beroep na een beperkte periode te screenen aan de hand van objectieve factoren waarna de werkzoekende kan worden uitgenodigd om zijn dossier te bespreken en waarbij, indien nodig, bijkomende acties ondernomen kunnen worden (gespecialiseerde screening, opleiding, persoonsgerichte vorming, …).

In het zog daarvan ontwikkelde Cevora (opleidingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden), op vraag van Agoria, twee nieuwe opleidingen. Eén ervan betreft de opleiding ‘Communicatie voor IT-projectleiders’ waarbij uitvoerig aandacht wordt besteed aan communicatie als middel om effectief samen te werken, zowel binnen het projectteam als ook met de rest van de organisatie en de externe doelgroepen.

Voorts besteedde Agoria veel tijd aan de opmaak van een deontologische code om te investeren in een kwaliteitsvolle sector. Deze code is een zelfregelend initiatief met referentiewaarde binnen de sector, die er kwam op vraag van de bedrijven, waarbij de integriteit en het professionalisme binnen de ICT-sector benadrukt worden. Deze deontologische code ligt thans ter goedkeuring bij de Raad van Bestuur van Agoria. Stellen dat er bedrijven zouden zijn die bewust de wet overtreden, raakt dan ook kant noch wal.

In het kader van een vooruitstrevend personeelsbeleid investeerden Agoria en zijn leden tijd, middelen en energie in het uitbouwen van een succesvolle, kwalitatief hoogstaande sector met aandacht voor al zijn medewerkers. De ict-bedrijven weten immers als geen ander dat werknemers de drijvende kracht zijn binnen de onderneming omdat de toepassing van kennis meer waarde toevoegt dan de traditioneel economische factoren als kapitaal, grondstoffen en arbeid. Kennis van de medewerkers vormt op termijn wellicht de belangrijkste productiefactor.

Om te benadrukken dat Agoria een voortrekkersrol wenst te spelen als het gaat over kenniswerkers voerden de Universiteit Antwerpen en het adviesbureau Kessels & Smit (een internationaal adviesbureau dat organisaties ondersteunt bij leren, ontwikkelen en veranderen) twee uitgebreide onderzoeken. Het sociaal-juridische luik van de UA betreft een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar het functioneren van kenniswerkers en kennisondernemingen. Het onderzoek van Kessels en Smit heeft als doel de kenniswerker te typeren vanuit de praktijk en tools aan te reiken die bedrijven helpen om effectief en efficiënt met kenniswerkers om te gaan. De verschillende onderzoeksrapporten en ontwikkelde tools worden nog voor de zomervakantie voorgesteld.

Om te overleven in een sector waar de werknemers de drijvende kracht zijn van de onderneming heb je er als onderneming alle belang bij om een vooruitstrevend, weloverwogen en doordacht personeelsbeleid te voeren. Doe je dit niet dan kan je geen competente medewerkers aantrekken en is het op lange termijn haast onmogelijk om te blijven bestaan.

Stephan VanhaverbekeStephan Vanhaverbeke is directeur Sociaal Departement Agoria

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content