Europese privacy waakhond oneens met telecom voorstel

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De voorgestelde nieuwe Europese regels inzake elektronische communicatie druisen in tegen de Europese wetgeving inzake databescherming, en schaden het vertrouwen van de burgers in de ‘digitale maatschappij’.

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (ETGB) levert kritiek op de voorstellen van de Europese Commissie voor het creëren van een eengemaakte markt voor elektronische communicatie, zoals voorgesteld op 11 september laatstleden. De EDPS looft de voorziene ‘net neutraliteit’ in het voorstel, maar stelt dat deze al goeddeels is uitgehold door de schier ongelimiteerde rechten van de dienstenleveranciers om het internetverkeer te beheren en er op in te grijpen.

“Eender welke monitoring of beperking van de internetactiviteit door gebruikers mag enkel gebeuren met het oog op een gerichte, specifieke en legitieme doelstelling? Monitoring en restrictie van de internet communicatie van de gebruikers op de grote schaal zoals voorgesteld, druist in tegen de Europese wetgeving inzake databescherming, evenals het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Een dergelijke interferentie met de rechten inzake de persoonlijk databescherming, de confidentialiteit van de communicatie en de privacy zal weinig bijdragen tot het herstel van het gebruikersvertrouwen in de elektronische communicatiemarkt in Europa,” aldus toezichthouder Peter Hustinx.

De toezichthouder wijst hiervoor onder meer op de mogelijkheden om emails, het bezoek aan sites en binnengehaalde bestanden te monitoren, die “niet verenigbaar zijn met het principe van een open internet.” Voorts moeten de nationale databeschermingsauthoriteiten een grotere rol spelen in het toezicht op de wijze waarop aan verkeerbeheer wordt gedaan.

Partner Content