Intensief smartphonegebruik doet studenten buizen

© KU Leuven

Studenten die meer tijd spenderen met hun smartphone, behalen lagere examenresultaten. Onderzoekers van de UGent en de UAntwerpen toonden voor het eerst een causaal verband aan.

Het onderzoek analyseerde de examenresultaten voor de eerste examenperiode van januari 2017. De 696 studenten, voornamelijk eerstejaars, studeerden aan de faculteiten Economie en Bedrijfskunde (UGent), Toegepaste Economische Wetenschappen of Sociale Wetenschappen (beide UAntwerpen). De studenten vulden een vragenlijst in die peilde hoe vaak zij hun smartphone gebruikten voor negen activiteiten, zoals het lezen van e-mails, informatie opzoeken en foto’s nemen.

Studenten met een bovengemiddeld smartphonegebruik haalden gemiddeld 1.1 punt op 20 minder op hun examens dan studenten met een smartphonegebruik dat lager lag dan het gemiddelde. De lagere examencijfers bij een hoger smartphonegebruik zorgen ook voor meer buizen. De bevraagde studenten met een bovengemiddeld smartphonegebruik slaagden voor 60,6 procent van hun afgelegde examens, studenten met een benedengemiddeld gebruik voor 68,9 procent van hun examens.

Deze negatieve bevindingen worden bevestigd wanneer gefocust wordt op smartphonegebruik tijdens het bijwonen van colleges en tijdens het studeren. Gemiddeld controleerden de bevraagde studenten drie à vijf keer per les en iets meer dan twee keer per uur studeren hun smartphone. Ook hier geldt dat wie dit vaker deed, lagere examenresultaten behaalde, aldus de onderzoekers.

Causaal verband

De negatieve correlatie tussen smartphonegebruik en examenresulaten werd al eerder onderzocht. Totnogtoe konden we daar weinig uit afleiden. Het kan namelijk ook zijn dat studenten die sowieso al minder gemotiveerd zijn, net om die reden vaker hun smarthone gebruiken.

Daar hebben de onderzoekers nu rekening mee gehouden door zo veel mogelijk factoren die zowel smartphonegebruik als slaagkansen kunnen beïnvloeden, mee te nemen in hun regressie-analyse. Er werd ook gepeild naar de motivatie van de studenten. Het negatieve verband tussen smartphonegebruik en studieresultaten bleef overeind. “Onze resultaten tonen aan dat slechte examenresultaten niet enkel samenhangen met intensief smartphonegebruik, maar dat ze er ook door veroorzaakt worden”, luidt hun conclusie.

Moeten studenten hun smartphone nu uitschakelen?

Zeven op de tien studenten zeggen digitaal contact met medestudenten echt nodig te hebben tijdens de blok, bleek vorige week nog uit een enquête van Teleblok. Die noemde dat ‘een goede zaak’, omdat contact via sociale media ‘cruciaal is om de moraal op peil te houden’. Daarnaast vergemakkelijkt een smartphone het verzamelen van studiegerelateerde informatie en het samenwerken voor groepsopdrachten.

Toch wijzen de onderzoekers erop dat studenten hun smartphone eerder zien als een bron van ontspanning dan als een werkinstrument. “De wens om via de smartphone niets te missen van wat zich online afspeelt en in interactie te zijn en blijven met iedereen (‘fear of missing out’) kan leiden tot een gebrek aan studiefocus. Ook kan het voortdurende heen en weer switchen tussen studieactiviteiten en activiteiten op de smartphone zorgen voor cognitieve overbelasting en inefficiëntie”, aldus doctoraal onderzoeker Simon Amez (UAntwerpen). Professor Stijn Baert (UGent) wijst er verder op dat een hoog smartphonegebruik ook samenhangt met slechtere slaapkwaliteit, waarvan eerder is aangetoond dat dit een drempel is voor goede studieprestaties. Volgens de onderzoekers moeten beleidsmakers op zijn minst campagnes opzetten om studenten bewust te maken van dit probleem.

Partner Content