Optimalisering van bestaande IT is nieuwe prioriteit

Onlangs presenteerde CSC de veertiende editie van zijn studie IS Management Issues. Met het onderzoek tracht CSC elk jaar opnieuw de reacties van IT-verantwoordelijken op de bestaande technologische trends te bundelen.

Opvallende vaststelling dit jaar is dat de optimalisering van de IT-systemen een hogere prioriteit krijgt. E-business – vorig jaar nog met voorsprong topprioriteit – moet genoegen nemen met een twaalfde plaats in de rangschikking van objectieven.Sinds 1988 ondervraagt CSC elk jaar de top van de IT-managers – zeg maar de CIOs van de grotere bedrijven – met als doel inzicht te krijgen in de manier waarop ze anticiperen en reageren op de veranderingen in de markt. Voor de meest recente studie interviewde CSC een duizendtal CIOs, waarvan ongeveer n derde uit Europa. In bijna de helft van de gevallen werken ze voor ondernemingen die een omzet hebben van meer dan een miljard euro. Het spreekt voor zich dat de huidige recessie een invloed heeft op de manier waarop bedrijven zich gedragen, zegt Marc Heeren, deputy general manager bij CSC. Door de recessie zijn ze in de eerste plaats voorzichtiger geworden. Er vinden minder fusies en acquisities plaats. Er is een zekere inertie opgetreden die ook zn weerslag heeft op IT. Uit de studie van CSC blijkt dat dat gepaard gaat met een zogenaamde back to basics beweging. Waar de jaren 90 in het teken stonden van de grote IT-investeringen, stellen ondernemingen vandaag vast dat ERP (Enterprise Resource Planning) of een volledig geautomatiseerde back-office niet zomaar voor toegevoegde waarde zorgen. De return-on-investment zit bovenal vervat in de manier waarop het management de verkregen informatie hanteert. Anders gezegd de veelal monolitische systemen die ondernemingen de voorbije jaren hebben gemplementeerd, staan nog niet genoeg garant voor de doorstroming van informatie naar het management. Inspanningen op het vlak van rapportering staan bij de meeste bedrijven dan ook hoog op de to do lijst.Technologie is niet langer driverHet paradigma dat veronderstelde dat technologie de driver van de bedrijfswereld is, klopt niet meer, aldus Marc Heeren. Met name de Amerikanen hebben zich laten meeslepen door de hele e-business hype die de technologie op een voetstuk plaatste. In Europa is de houding tegenover e-business altijd wat meer afwachtend geweest. Vandaag ligt het aandeel van e-business in de IT-uitgaven in Europa nochtans hoger dan in de VS, maar daar staat wel tegenover dat de Europese bedrijven minder onbezonnen te werk gaan. Ze hebben immers in de VS gezien hoe het niet moet. Tegelijk beseffen we in Europa beter dat we van de technologie an sich geen mirakels mogen verwachten. We mogen immers niet vergeten dat e-business wereldwijd maar zeven procent van de totale verkoopsomzet realiseert. Meer nog, zestig procent van alle websites zijn niet eens op e-business voorzien en hebben een louter informatief karakter. Die vaststelling betekent echter niet dat e-business afgedaan heeft. Alleen is rendabiliteit – in tegenstelling tot vroegere jaren – nu ook de eerste voorwaarde die aan e-business projecten wordt gesteld.Het driver-paradigma komt nog meer onder druk te staan in verticale sectoren, zoals de automobielindustrie. Daar draaien in hoofdzaak nog altijd legaatsystemen, in plaats van pakketoplossingen, vertelt Marc Heeren. Die bedrijven houden daar aan vast. Maatwerk ligt er nog altijd goed in de markt. Meer nog, de vraag blijkt zelfs te stijgen. Vandaar wellicht de voorspelling dat Enterprise Application Integration (EAI) in de toekomst alleen maar aan belang zal winnen. Ondernemingen met specifieke maatwerkoplossingen zullen ervoor kiezen hun bestaande systemen via EAI met elkaar te verbinden, liever dan schoon schip te maken en een monolitische totaaloplossing te installeren.IT en bedrijfsstrategieOndanks de vertraging van de economie en de malaise in de dotcomsector, blijkt dat de uitgaven voor IT het voorbije jaar niet zijn afgenomen. De studie van CSC geeft aan dat de IT-uitgaven globaal gezien vijf procentpunt hoger liggen dan het inflatiecijfer. Marc Heeren Dat geeft duidelijk aan dat de vraag naar IT standhoudt. Alleen gaan ondernemingen in het huidige bedrijfsklimaat niet langer hals over kop in op de hype van het moment. Laten we het erop houden dat bedrijven – met name wanneer het om IT draait – op een meer rationele manier beslissingen nemen.Bovendien zijn ondernemers er meer dan ooit op uit het grootst mogelijke rendement uit hun IT-investeringen te puren. En van de belangrijkste vaststellingen uit het rapport van CSC is dan ook dat er een algemene tendens blijkt te bestaan om de informatietechnologie beter af te stemmen op de bedrijfsstrategie. We zien dat de CIO vaker rechtstreeks gaat rapporteren aan de CEO, aldus Marc Heeren. Vroeger was hij in de eerste plaats verantwoording verschuldigd aan de CFO. Anders gezegd CEOs vinden het belangrijk op de hoogte te zijn van de inspanningen op het vlak van IT, precies omdat ze IT steeds meer als een strategisch element beschouwen. Maar dat inzicht blijkt nog niet te zijn doorgedrongen tot de IT-mensen zelf. Zowat de helft van de ondervraagde CIOs leeft in de veronderstelling dat de CEO informatietechnologie vooral als een noodzakelijke, onvermijdelijke uitgave beschouwt, in plaats van als een investering. Volgens CSC kan de CIO die kloof zelf helpen overbruggen door wat meer betrokkenheid bij de strategie van het bedrijf te tonen.Over de kloofDat er wel degelijk een kloof bestaat, blijkt alvast uit de cijfers van CSC. En derde van de ondervraagde CIOs verklaart niet te weten wat de return-on-investment van hun IT-investeringen bedraagt, zegt Marc Heeren. Tegelijk zijn er nog te veel CIOs die IT-plannen opstellen zonder de strategie en doelstellingen van de onderneming goed te kennen. In tien procent van de gevallen zijn IT en strategie simpelweg niet op elkaar afgestemd. Op die manier werkt de CIO de negatieve perceptie van de CEO natuurlijk alleen maar in de hand. Inzicht in en communicatie over wat IT concreet aan de business bijdraagt, kan de CEO helpen overtuigen van het belang dat met IT-investeringen gemoeid is. Sommige bedrijven dichten de kloof tussen strategie en IT via de installatie van account managers, aldus nog Marc Heeren. Het gaat daarbij om medewerkers die een goed inzicht hebben in zowel de bedrijfssector als IT. Door de verschillende afdelingen van de onderneming als klanten te beschouwen, leren die afdelingen veel van elkaars werkterrein en behoeften. Op die manier wordt sneller duidelijk op welke manier de bedrijfsdepartementen samen dezelfde strategische doelen kunnen ondersteunen. Wellicht dat dan op alle niveaus inzicht ontstaat in het strategische belang van een degelijk onderbouwde IT-infrastructuur.CSCs studie IS Management Issues is integraal beschikbaar op www.csc.com.Outsourcing minder vanzelfsprekendTot voor enkele jaren kozen ondernemingen er vaak voor hun gehele IT-activiteiten uit te besteden. De reden die ze hiervoor aanhaalden was steevast dezelfde. IT was hun core business niet. Door de kopbrekens die met IT gepaard gaan uit te besteden, konden ze zich beter concentreren op hun kernactiviteiten. Uit het rapport van CSC blijkt alvast dat die denkwijze niet meer van deze tijd is. Niet dat outsourcing volledig pass is, verre van. Alleen blijken ondernemingen vandaag niet langer uit principe op uitbesteding terug te vallen, maar omwille van praktische redenen, zoals gebrek aan competente medewerkers of infrastructuur. Bovendien vindt outsourcing vooral plaats tijdens de design- en ontwikkelingsfasen van IT-projecten, vanuit de veronderstelling dat die investering zichzelf op lange termijn terugbetaalt. Volgens CSC lag die trend in de lijn van de verwachtingen. In tijden van recessie zijn de meeste ondernemingen geneigd zoveel mogelijk zelf te doen. Alleen wanneer dat niet lukt – bijvoorbeeld bij IT-ontwikkeling – schakelen ze externe krachten in.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content