Wat betekent ‘wisrecht’ in de praktijk?

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Het ‘recht om te worden vergeten’ moet nog in een wet worden gegoten, maar Het Europese securityagentschap Enisa bekeek al welke problemen zich kunnen voordoen in de praktijk.

Het ‘recht om te worden vergeten’ moet nog in een wet worden gegoten, maar Het Europese securityagentschap Enisa bekeek al welke problemen zich kunnen voordoen in de praktijk.

Wie wenst dat informatie over hem of haar in het internet en andere elektronische informatiesystemen wordt gewist, zal op termijn hiervoor een beroep kunnen doen op een Europese reglementering die het ‘right to be forgotten’ (‘recht te worden vergeten’) garandeert. Maar in de praktijk zal dat heel wat voeten in de aarde hebben, aldus een rapport van het Europese Netwerk- en Informatie Security Agentschap (ENISA). Om te beginnen moeten nog heel wat elementen nauwkeuriger worden gedefinieerd, zoals ‘wat is persoonlijke data’, ‘wie kan vragen dat iets wordt gewist’, ‘onder welke omstandigheden’ en dies meer. Hieraan moet worden gewerkt door de autoriteiten inzake databescherming, privacy-organisaties en anderen. Bij het opstellen van de definities moeten tevens de technische uitdagingen en bijhorende kosten worden overwogen, klinkt het pragmatisch. Omdat de oplossingen niet puur technisch kunnen zijn, moet een multidisciplinaire aanpak worden nagestreefd.

In de praktijk zal allicht een beroep moeten worden gedaan op dienstenleveranciers op het gebied van ‘search engines’ en ‘sharing services’ om de toegang tot ‘vergeten informatie’ (of allicht beter ‘gewiste informatie’) weg te filteren. Voorts moeten beheerders van data de personen op wie de data betrekking hebben vlot en betaalbaar toegang verschaffen tot die informatie. Bijzondere aandacht zal moeten worden besteed aan oplossingen die het wissen van data op ‘offline’ data-dragers mogelijk maken. Voorts moet ook onderzoek worden gedaan hoe het ongewenst (door de betrokkene) inzamelen en verspreiden van informatie kan worden voorkomen. Gezien de grote verschillen tussen landen op dit gebied, kan dit nog een helse klus worden. Personen worden overigens aanbevolen waar en wanneer mogelijk data versleuteld op te slaan en te versturen.

Nog beter is allicht zo voorzichtig mogelijk te zijn inzake het vrijgeven van persoonlijke informatie in eender welk digitaal systeem. Daarbij kan men zich laten leiden door het advies: ‘Je hebt niets te verbergen, maar alles te beschermen!’.

Partner Content