Welke innovaties komen er in 2006?

Bij de meeste grote analisten zien we dezelfde sleutelwoorden terugkeren op onze zoektocht naar de primaire trends van 2006. Een aantal technologieën zullen in de loop van volgend jaar hun zogenaamde productiviteitsplateau bereiken. Dit duidt de finale fase aan in het rijpingsproces van een innoverende stroming, technologie of product. Een nieuw idee start volgens Gartner immers meestal met een zogenaamde technologische ’trigger’, waarna een piek komt van opgeblazen verwachtingen, een gedesillusioneerde inzinking, een verrijzenis vol inzichten om dan uiteindelijk het productiviteitsplateau te bereiken.

Drie sleutelthema’s in het bijzonder worden naar voor geschoven als innovatiedomeinen bij uitstek: samenwerking, architecturen van de volgende generatie en het Web van de echte wereld. We overlopen voor elk thema wat op ons afkomt op het gebied van hardware, software, diensten en telecommunicatie, dit aan de hand van de meest geciteerde slogans, allerlei ronkende termen en de binnenkort door iedereen overgenomen acroniemen.SamenwerkingOnder de eerste noemer vallen een aantal technologieën die streven naar het verbeteren van de productiviteit om uiteindelijk te leiden naar een complete transformatie van de bedrijfsprocessen..Podcasting, bijvoorbeeld, is een techniek om zich te abonneren op radioprogramma’s, die over het internet naar de pc van de abonnee gebracht worden. Naarmate de inhoudelijke markt zich maar verder blijft fragmenteren, zullen podcasting-abonnementen toenemen. Dit gaat wellicht leiden tot een massale overschakeling op het aanleveren van inhoud in radio- en uiteindelijk televisieprogramma’s. Vooral publieksniches op zoek naar gespecialiseerde en heel specifieke informatie gaan hier op een efficiënte manier kunnen mee omgaan. Audio en het gesproken woord zouden dan ook wel eens belangrijke instrumenten in de kanalen voor bedrijfscommunicatie kunnen worden. Producten als de Terratec Noxon, die internetradio bovendien draadloos en zonder noodzaak van een pc door het huis of kantoor sturen, zouden wel eens de kritische massa kunnen bezorgen voor een doorbraak van podcasting.Peer to Peer (P2P) Voice Over IP (VoIP) producten blijven voorlopig nog eigen aan de producenten. Het gaat om software en ook meer en meer verwante hardware waarmee over het Web telefonische communicatiestromen opgezet kunnen worden tussen twee eindtoestellen. Dit zijn nog meestal pc’s, maar aparte interfaces die toelaten om volwaardige telefoontoestellen op een transparante manier met de software te laten omgaan, en dus de pc overbodig te maken als verplichte tussenschakel, zijn al een tijdje op de markt. Diensten als Skype zijn voldoende geïnfiltreerd en aanvaard bij de doorsnee eindgebruiker, en vinden nu ook hun weg in het bedrijfslandschap.Persoonlijke opzoekingen door individuele applicaties op de desktop (‘desktop search’ in het jargon) maken de grote spelers steeds zenuwachtiger. Voorlopig hebben Google, Microsoft en Yahoo hun eigen, concurrerende oplossingen om op een vlotte en transparante manier door alle lokaal opgeslagen e-mails, gegevens en documenten van de computergebruiker te ploegen, op zoek naar geschikte informatie. Maar volgend jaar gaat Windows Vista standaard over een dergelijke functionaliteit beschikken, en gaan de poppen pas écht aan het dansen.De permanente en liefst zo automatisch mogelijk gebeurende jacht op, of zucht naar informatie geeft nog een andere interessante standaard op de rails geholpen, die we volgend jaar volop zien doorbreken. Really Simple Syndication of kortweg RSS is een gegevensformaat, dat nu al door duizenden websites bovenop de klassieke pagina’s aangeboden wordt. Hierdoor krijgt iemand die zich erop abonneert én een RSS lezer (zo duidt men de geschikte software aan) gebruikt, elke update die op de site plaatsvindt en waarvoor hij zijn interesse heeft laten blijken, automatisch afgeleverd. De browser is daarbij niet langer nodig, en verliest zo opnieuw een deel van zijn inmiddels verworven onmisbaarheidstatus.Een ander potentieel van RSS schuilt in zijn gebruik voor bedrijfscommunicatie: uitgekozen leden van het management houden ergens over het intranet hun weblog bij van wat bepaalde groepen van werknemers horen te weten of moeten meegedeeld worden, en een correct geconfigureerde RSS-lezer op elke bedrijfscomputer zorgt voor de gepaste verspreiding van die informatie! Maar strikt gezien, kan dit ook zonder RSS: veel bedrijven beschikken al over druk bijgewerkte en geraadpleegde plekjes op hun intranet, waar werknemers terecht kunnen voor zaken als technische ondersteuning, informatie in de sfeer van het personeelsbeleid of algemene bedrijfseigen inhoud. Deze trend zouden we kunnen bestempelen als een vorm van ‘corporate blogging’, en gaat in 2006 zeker nog schitterende tijden tegemoet.Het thema samenwerking komt ook tot zijn recht in de zogenaamde Wikis: stukken serversoftware die gebruikers toelaten om vrijelijk inhoud voor het Web te creëren en te beheren, gebruik makende van om het even welke browser. Een eenvoudige tekstsyntaxis laat toe om op een vlotte manier nieuwe pagina’s aan te maken en een uitgebreid kluwen van hyperlinks tussen die pagina’s bepalen de organisatie van die inhoud. Vergelijk het met een internetforum waar ook anderen (vaak zonder enige restrictie) de inhoud mogen van aanpassen. De vreemde naam Wiki zelf heeft meerdere verklaringen. Eén zegt dat het staat voor “What I Know Is”, doelende op de verzameling, opslag en uitwisseling van kennis. Volgens Gartner gaan Wikis een serieuze impact hebben op zaken als ad hoc samenwerking, groepsauteurschap, het beheren van inhoud en websites, de manier waarop projecten uitgevoerd worden, innovatie, onderzoek en ontwikkeling.Architecturen van de volgende generatieMen onderscheidt soms drie tijdperken binnen de geschiedenis van de IT industrie. Eerst was er het tijdperk van de hardware, daarna kwam de software, en nu zouden we aan de vooravond van het tijdperk van nieuwe architecturen staan. Een aantal opduikende technologieën vormen er de steunpilaren van. We overlopen ze even.De Service Oriented Architecture of SOA gebruikt interactieve zakelijke componenten die bruikbaar zijn over diverse applicaties, zelfs over bedrijfsgrenzen heen. Momenteel stottert SOA wel even en is er nog enig wantrouwen, maar volgend jaar zou het verder rijpen tot zijn volle potentieel. Volgens een studie van de Aberdeen Group is SOA vooral populair aan het worden in activiteiten als supply chain management, waar méér dan 60% van de bedrijven dergelijke projecten al op til staan heeft, of er plant binnen de twaalf maanden. Meer algemeen kan gesteld worden dat vooral de ERP-leveranciers het beste SOA-alternatief zullen te bieden hebben.Zakelijke modellen die mogelijk gemaakt worden door Web Services gaan een nieuwe benadering betekenen van de manier waarop bedrijven en verbruikers met en onder elkaar zaken doen. Toch is men hier nog niet volledig uit, en gaat wellicht moeten gewacht worden op rijpere standaarden en duidelijkere voorbeelden van de meest optimale manier waarop Web Services commercieel aan het werk kunnen gezet worden.De markeertalen die mee aan het succes van het Internet lagen (denken we maar aan het oorspronkelijke SGML, het daarop voortbordurende HTML en de universele opkomst van XML), krijgen er een nieuw exemplaar bij in de vorm van de Extensible Business Reporting Language (XBRL). Dit is een standaard op basis van een uitbreidbare markeertaal, waarmee beschreven wordt hoe financiële informatie geanalyseerd, uitgewisseld en gerapporteerd wordt. In de plaats van de informatie als een tekstblok te behandelen, krijgt elk individueel gegevensitem een kenmerkende ’tag’, waarmee het gegevenstype kan herkend en op een intelligente manier behandeld worden binnen een automatiseerbaar proces. XBRL laat integratie, aggregatie, validatie en vergelijking van gegevens toe. Het bekijken van financiële data in het kader van het aanvaarden van leningen, het beheer van investeringsportfolio’s of het analyseren van risico’s, kan er voor een groot stuk door geautomatiseerd worden.Een laatste steunpilaar van de nieuwe generatie architecturen vormen de Business Process Platforms of BPP. Een BPP biedt het zakelijk proces flexibiliteit en aanpasbaarheid. Het gebruikt de ontwerpprincipes van SOA, en wordt gestuurd door metadata en modellen. Dit leidt op termijn tot een samensmelting van zakelijke processen. Maatwerkapplicaties worden herleid tot uitbreidingen van kernapplicaties en platformen met samengestelde applicaties. Concreet: een bedrijf vraagt zijn toeleveranciers aan het begin van elke week welke componenten zij aan lage prijzen verkopen. Dan laat het zijn planning- en optimalisatiesysteem daarop los om te bepalen wat met deze laaggeprijsde componenten geproduceerd zou kunnen worden. Vervolgens lanceert het een elektronische veiling om de verkoopprijs van deze producten te maximaliseren. En als die veiling tot een bestelling leidt, worden de componenten aangekocht en schiet het productiesysteem in actie.Het Web van de echte wereldHet toevoegen van detectie- en oriëntatiecapaciteiten aan objecten of plaatsen uit de alledaagse wereld zal aanleiding geven tot een échte wereldweb van informatie. Het World Wide Web wordt dan een Real World Web, zeg maar. We plaatsen een aantal technologieën in de kijker, die daarbij zeker een rol gaan spelen in de nabije toekomst.Ondanks herhaalde bewieroking van stemherkenning in het verleden, blijven alle analisten geloven in een nakende definitieve doorbraak van deze technologie. Zelfs al is de markt intussen ineengeschrompeld tot een aantal obscure bedrijfjes plus enkele nichedepartementen binnen mastodonten als Philips of IBM, die zich concentreren op markten waar al een tijdje een behoefte bestaat en dus commercieel perspectief aanwezig is, voornamelijk in de medische branche, de juridische wereld en voor allerlei telefoontoepassingen (callcenters, voorfiltraties van inlichtingenlijnen, en dergelijke). Voor de modale eindgebruiker blijft intussen eigenlijk maar één ontwikkelaar meer over, het Amerikaanse Nuance (ex-Scansoft) dat destijds gaan lopen is met de knowhow die binnen Lernout & Hauspie Speech Products zaliger opgebouwd was.Locatiebewuste applicaties maken gebruik van technieken op basis van satellietpositionering, waarvan GPS wel de bekendste vertegenwoordiger is. Maar ook het gebruik van celvormige netwerken als de talrijke gsm-netwerken kan bruikbare applicaties opleveren. Mogelijke toepassingen zijn het beheren van vrachtwagenvloten (die ermee navigeren of er hun routes door toebedeeld krijgen), overheidsinspecties en integraties met applicaties op basis van geografische informatiesystemen (GIS). Ook het duo pda-gps gaat een interessante toekomst tegemoet.Passieve identificatie op basis van radiofrequentie (RFID), de opvolger van de streepjescode, gaat eveneens een definitieve doorbraak tegemoet. Kleine chips gaan op allerlei objecten aangebracht worden en zorgen voor een vlotte, onweerlegbare identificatie door de energie van radiosignalen om te zetten in elektriciteit en zo informatie kunnen terugsturen die op die chip opgeslagen stond. Vooral in vrij chaotische, ongestructureerde zakelijke processen gaat deze manier van identificeren vrij snel opgang maken. We denken daarbij aan de productiesector, logistiek, de distributiesector en een aantal medisch georiënteerde omgevingen. Volgens een rapport van de ADM, een samenwerkingsplatform van ICT-gebruikers, -leveranciers en -verenigingen in Vlaanderen, is er op dit moment een heuse hype aan de gang, die begint te leiden tot meer leveranciers en toepassingen. De prijs is voldoende gedaald en er zijn breed aanvaarde standaarden, zoals de EPC-standaard, die de uitwisseling van gelabelde producten tussen bedrijven praktisch mogelijk maken.Maasnetwerken zijn ad hoc netwerken gevormd door het dynamisch verweven van eindknooppunten die elk over eenvoudige netwerk-, reken- en waarnemingscapaciteiten beschikken. Ze gaan zeker een impact hebben op allerlei ‘low cost’ zaken als industriële sensorapplicaties, beheerloze (of hoogstens -arme) netwerken, productetikettering of bouwautomatisering.Nog een stap verder gaat het met ‘grid computing’, waardoor als het ware gebruik kan gemaakt worden van de geconsolideerde rekenkracht van de hele wereld, zonder dat daarvoor een duur park mainframecomputers dient aangeschaft en onderhouden te worden. Maar vooral: het biedt de mogelijkheid om de capaciteit te verhogen enkel als dat ook daadwerkelijk nodig is. De academische wereld was hierin tot nog toe haantje de voorste, maar wat zij gebruiken, kan om wettelijke en veiligheidsredenen niet zomaar op de zakelijke wereld toegepast worden. Ook het kostenaspect en het licentieprobleem dienen opgelost te worden.Een tussenstap zou daarom volgens de Butler Group eerder kunnen doorbreken: virtualisatie. Dit duidt op een tussenlaag in de software waarop het besturingsysteem draait en die doet geloven rechtstreeks een ‘dedicated server’ aan te spreken. Zo wordt software onafhankelijk van de processor, en kan vrij van machine naar machine verplaatst worden. Extreem gezien kan dit zelfs buiten het bedrijf zijn, zodat we te maken krijgen met een bijkomende en erg letterlijk te nemen vorm van outsourcing. Overigens zijn alle analisten het erover eens dat wat men daar meestal onder verstaat, het outsourcen van diensten, volgend jaar alleen maar gaat toenemen, maar dat is een open deur intrappen…Draadloze netwerken zullen in 2006 zowat overal terug te vinden zijn. De WiMax-standaard, die bijzonder goed geschikt is om op stedelijke schaal lokale hot spots met elkaar te verbinden, en die verschillende frequentiebanden bestrijkt (sommige mét licentieplicht), is weliswaar niet zo bestand tegen al te snelle verplaatsing. Netwerken in een rijdende wagen is dus nog niet voor morgen. De in ontwikkeling zijnde IEEE 802.20 of Mobile Broadband Wireless Access (MBWA) zou daar verbetering moeten in brengen, maar helaas (nog) niet in de loop van het komende jaar. Die zou maximum snelheden aankunnen van 4Mbps download en 1,2Mbps upload per gebruiker, zelfs al raast deze aan 250 km/u over de weg.Maar ook de datadiensten die gsm-operatoren aanbieden, zitten in de lift. Een onderzoek van de Yankee Group wijst uit dat meer dan één derde van de jongeren tussen 18 en 24 vijf euro en meer per maand spenderen aan dergelijke diensten. Vooral berichten met multimediale inhoud, radio en zelfs televisie (met live uitzendingen van belangrijke sportevenementen, bijvoorbeeld) zullen volledig doorbreken.En wat met de diensten in 2006?Forbes Research ziet een zevental trends op ons afkomen in het domein van de professionele dienstverlening. In de eerste plaats dienen bedrijven die actief zijn in deze sector rekening te houden met klanten die meer en meer gesofisticeerd worden. Dit wordt aangestuurd door de permanente zoektocht naar kostenbesparende maatregelen, waardoor bedrijven tot in het detail willen weten wat ze aanschaffen. Een interessante spin-off van dit fenomeen is de groeiende trend tot permanente bijscholing van eigen personeel.Nu affaires à la Enron of WorldCom, of L&H dichter bij onze deur stilaan uitgewist raken, is er een reactief streven naar een meer ethisch ondernemerschap. In de VS bepaalt de Sarbanes-Oxley-wetgeving hoe auditfirma’s tewerk dienen te gaan. Centraal staat daarbij het concept van het belangenconflict: tot op het randje van het paranoïde zijn bedrijven bezorgd voor een dergelijke vermenging bij hun dienstleveranciers. Maar ook omgekeerd is er een erosie vast te stellen van het vertrouwen dat men stelt of krijgt in de zakenwereld.Samen met de vloed aan Blackberries, mobiele telefoons, WiFi-laptops en andere dito spullen, is de algemene en universele intermenselijke connectiviteit een vast gegeven geworden. Volgens Forbes gebruikt 36% van de professioneel actieve mensen een of andere vorm van instant messaging met hun klanten. En dit is pas het begin van deze en andere nieuwe vormen van menselijke interactie.Een vierde trend onder de diensten en – ruimer nog – op het volledige zakelijke en maatschappelijke niveau, vormt een hogere graad van transparantie: tegenover klanten, ten opzichte van de markt, voor de regulatoren en vaak ook tegenover concurrenten! Er zijn nu zelfs al websites die zich toeleggen op het verzamelen en publiceren van bedrijfsdocumenten en interne communicaties, die hen in handen gespeeld zijn door ontevreden werknemers!Die transparantie heeft ook een invloed op een andere trend: het streven naar maximale basisproducten zit eveneens in de lift. Dit zijn producten waarvoor de klant alleen maar naar het prijsonderscheid onder het aanbod hoeft te kijken. Er wordt massaal geïmiteerd en echte vernieuwers zijn schaars. Voeg daar de globalisering aan toe, en concurrenten schieten uit de grond uit de meest onverwachte hoeken. Het zoeken naar diensten wordt meer en meer herleid tot het uitschrijven van offertes om de minst biedende aan te trekken.Het streven naar een modulaire aanpak en het gebruik van componenten, tenslotte, is al enkele jaren aan de gang, en gaat ook in 2006 de innovaties beheersen. Denken we maar aan hetgeen het .NET Framework van Microsoft betekend blijft betekenen. Diensten worden ‘ontbundeld’ en in onderdelen opgesplitst, zodat de klant enkel hoeft te kiezen wat hij echt nodig heeft. En dit komt uiteindelijk weer de prijs ten goede!—————————-P2P VoIP wordt concreetHet Duitse AVM bracht recent een toestelletje op de markt dat voor het eerst een praktische duw in de rug geeft aan de VoIP-technologie. De FRITZ!Box Fon, laat toe om met een gewoon telefoontoestel via VoIP iedereen op te bellen. Als de bestemmeling deze stap nog niet gezet heeft, dan zorgt een speciale dienstverlener, de zogenaamde SIP Registrar, tegen betaling van een abonnement voor een automatische overgang op het klassieke communicatienet. Dit kan ook geforceerd worden met een speciale code, bijvoorbeeld om noodnummers (met meer zekerheid) te bereiken. Er is nog een extra koppelingsmogelijkheid voor een tweede analoog toestel, typisch een fax. De ADSL-modem gaat rechtstreeks in de FRITS!Box, die bovendien over een routerfunctie beschikt. En dit alles voor nog geen 180 euro. Kortom, een stukje techniek met alle troeven om het te maken komend jaar!—————————–Spreekt u ook XBRL?Organisaties kunnen met XBRL aan verschillende financiële rapporteringbehoeften voldoen op basis van één enkele instantie van financiële gegevens, inclusief het respecteren van de gepaste frequentie en reglementeringen.De voordelen zijn legio: een eenmalige invoer van gegevens, de hoge betrouwbaarheid van de informatie, besparing van kosten en tijd, geschikt voor real time verwerking, makkelijk in te lezen in analysepakketten of Excel, betere voorziening van informatie aan analisten en aandeelhouders, …—————————–Mobiel dicteren wordt praktischMet Dragon NaturallySpeaking 8 Preferred Wireless brengt marktleider Nuance een combinatie op de markt die de finale doorbraak van spraakherkenning wel eens zou kunnen bespoedigen. De nieuwste versie van de bekende software wordt daarin immers gebundeld met een draadloze CS60 ‘headset’ van Plantronics. Deze laat toe om zich vrij rond te bewegen op kantoor of thuis, in een straal van enkele tientallen meters rond de pc waarop het basisstation via USB aangesloten is. Dit doet tevens dienst als oplader, waaruit de rond één oor te bevestigen koptelefoon een autonomie haalt van negen uur bij continu gebruik——————————Blade servers dringen door tot rekencentrum2006 zou wel eens het jaar van de grote doorbraak kunnen worden voor ‘blade servers’ : servers die op één, weliswaar flink uit de kluiten gewassen insteekkaart gezet worden, waarvan er dan meerdere in één chassis bijeen steken, zodat ze het chassis, de voeding en de connectiviteit kunnen delen. Hierdoor vervangt men een volledig park servers door één enkel ‘rack’. Alleen spijtig dat er nog geen standaarden bestaan, zelfs niet op til zijn.—————————–En het is wellicht nog/alweer iets te vroeg voor…Een aantal innoverende technologieën en producten krijgen hier en daar al wel een vermelding of worden voor het zoveelste jaar op rij veiligheidshalve in het lijstje opgenomen. Dit geldt ondermeer voor zaken als:- elektronische inkt of digitaal papier, en de daaruit voortvloeiende papierdunne schermen- BPM (Business Process Management)-suites, zowel van de grote spelers (Computer Associates, Oracle, Microsoft, FileNet, BEA Systems,…) als van de meer gespecialiseerde underdogs (Tibco Software, Bluespring Software, Fuego, Ultimus, Lombardi, Savvion, Pegasystems,…)- Linux op de desktop voor de grote massa zakelijke gebruikers- organische lichtgevende toestellen- de tablet pc- handschriftherkenning.———————————-

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content